Modernitet og tilhørighet på Aotearoa New Zealand

Rapport fra Jorun Bræck Ramstad, universitetslektor, Institutt for sosial antropologi, Universitetet i Tromsø.
Prosjekt 200400797-31.

Redegjørelse for bruk av strategimidler i forbindelse med
4 1/2 ukers forskningsopphold i Aotearoa New Zealand

Senter for samiske studier, Universitetet i Tromsø, innvilget meg reisestøtte til mitt 4 1/2 ukers forskningsopphold i Aotearoa New Zealand.

Formålet med oppholdet var todelt: 1. Å tilbakeføre min doktoravhandling til utvalgte personer i det maoriske stammesamfunn; 2. Å videreføre sosiale relasjoner og nettverk som mitt pågående longitudinale studium blant maorier bygger på. Hensikten med oppholdet ble oppnådd. Jeg fikk responser på a) hele avhandlinga; b) deler av avhandlinga; og c) at jeg tilbakeførte avhandlinga og ønsket å fronte reaksjoner på den. Også relevante akademiske miljøer ble kontaktet. Ambisjonen om å videreføre mine forskningsengasjementer i maori stammesamfunn og sosiale relasjoner ble særlig godt imøtekommet – bl.a. med henvisning til oppdrag 1 nevnt overfor. Selv om oppholdet mitt denne gangen var relativt kortvarig, ble det anledning til å diskutere opplegg for nye delstudier innenfor mitt pågående og overordnete modernitetsstudium i Stillehavet.

Hittil er noen erfaringer fra forskningsoppholdet i 2004 formidlet på et doktorgradsseminar i metodologi ved ISA, UiTø, mens jeg bruker andre innsikter i arbeidet med en faglig artikkel om dekolonialisering. Jeg takker for støtten.

Link til oppgaven på BIBSYS

About Siri Johnsen

Hovedtillitsvalgt for Akademikerne UiT, Norges arktiske universitet, januar 2006-januar 2017
This entry was posted in PhD, Researcher and tagged , , , , . Bookmark the permalink.