Navigating in Educational Contexts

Rapport for bruk av strategimidler 2009 innvilget av Samisk senter: Deltakelse ISATT 09, Merete Saus og Else Boine

Dette er en rapport for bruk av strategimidler bevilget av Samisk Senter for deltakelse på internasjonal konferanse med innlegg. Vi har deltatt på konferansen ISATT 2009 Conference ”Navigationg in Educational Contexts: Identities and Cultures in Dialouge” 1-4 juli, arrangert av University of Lapland i Rovaniemi. I forbindelse med vår deltakelse på konferansen har vi fulgt arbeidsplanen nedenfor. Arbeidsplanen er sammenfallende med de oppgaver som vi redegjorde for i søknaden om strategimidler. I siste kolonne har vi fremhevet status for de ulike oppgavene.

Internasjonal konferanse
ISATT 2009 er en internasjonal konferanse innenfor fagområdet pedagogikk og skoleforskning og arrangeres av International Study Association on Teachers and teaching. Konferanse går hvert år og ble avholdt for 14.gang dette året.
Konferansen hadde 200 deltakere fra 33 land.

Urfolksperspetivet:
Vårt fokus på denne konferansen var utdanningenes betydning for å integrere urfolksperspektiv inn i sosialt arbeid generelt og barnevern spesielt. I løpet av diskusjonene i symposiet som vi arrangerte ble det pekt på de fordeler som urfolksperspektivet kan representere i forbindelse med utdanning av nye sosialarbeidere. Urfolksperspektivet som vi formidlet er basert på en grundig avklaring av begrepet kulturell kompetanse og beskrivelser av samiske oppdragelse- og relasjonsformer.
Med unntak av vertsnasjonen Finland, var det ingen opphopninger fra bestemte land eller regioner, men en spredt deltakelse fra hele verden. Det var deltakere fra både rike og fattige land, men spansk- og portugisiske fagmiljø fra Sør-Amerika var ikke tilstedet. Ut fra et urfolksperspektiv er dette beklagelig, da det søramerikanske fagmiljøet kunne ha representert en viktig stemme i de ellers interessante debatter. Imidlertid var fagpersoner fra både afrikanske land og Australia representert, og disse sørget for at urfolksperspektivet ble reist. I tillegg ble minoritetsperspektivet ble trukket inn i mange innlegg.

Symposiet ”Child Welfare Education in Sami Region”
Symposiet som vi arrangerte ble innledet med en forskningsoversikt av Saus. Boine og synliggjorde urfolks mestringskompetanser, samtale- og relasjonsformer og Lauriala & Ylipao og Skum-Hansen la frem empiriske data fra prosjekter hvor urfolksperspektiv er trukket aktivt med som et ressursperspektiv. Det overordnede budskapet som symposiet hadde var en utfordring for profesjonsutdanning til å trekke inn urfolks mestringskompetanse som grunnleggende kompetanse for nyutdannede sosialarbeidere.

Faglig innhold:
For å synliggjøre det faglige innholdet som er hentet ut fra deltakelse på denne konferansen presenterer vi sammendraget fra symposiumet som Saus arrangerte, og som Boine deltok i. I tillegg til våre tre innlegg på dette symposiumet, hadde vi tre andre deltakere med tilsammen to innlegg: PhD student Skum-Hansen, NTNU/Høgskolen i Finnmark, proff. Anneli Lauriala, University of Lapland og PhD Sini Ylipalo, University of Lapland. Vårt symposium ble godt mottatt av tilhørerne, og innleggende ble fulgt opp med spørsmål og positive tilbakemeldinger.

Symposium abstract: ”Child welfare education in Sami region”
Organiser: Dr. Merete Saus, Child Protection Research Center, University of Tromsø, Tromsø, Norway
Chair: Dr. Merete Saus, Child Protection Research Center, University of Tromsø, Tromsø, Norway

Abstract
Cultural competence is a key concept in child welfare for Sami children. In this symposium the question on how to facilitate the child welfare in their communication and cooperation within the Sami region is addressed. The four presentations highlight different aspects that support developing cultural competence appropriate for practising in Sami regions.

The participants contribute with empirical studies covering variety of themes important for child welfare education in Sami region. By discussing transition of values between generation and the role of gender, important pedagogical aspects are revealed. These values are not only essential in the traditional Sami society, but are highly efficient in the diversity of choices and manifold of contexts characterising the society of today. Strategies in upbringing and how this might be transferred to child welfare practice are therefore described (Boine 2009). Empirical presentations of boy’s experiences in northern schools divulge variation according to gender and socio-cultural environment. How to enhance gender and regional equality are discussed by commenting on empirical data concerning northern boys learning motivation, lack of male role model for school achievement, and cultural identity (Lauriala, Laukkanen and Ylipalo 2009). An example on cooperation between Sami local councils outlines some of the challenges for child welfare in Sami region (Skum Hansen 2009). These empirical descriptions will be added by a presentation of a systematic review revealing the research done concerning child welfare in Sami society (Saus 2009).

Cultural competence is an important concept in cultural perspectives. Sensitivity is essential when trying to apply culture in practice, but not enough. Merely concentrating on sensitivity will result in a lack of focus on the adaptive component of cultural perspective. Weaver (2004) and MacPhatter (1997) has trough their research inspired to a division of the concept of cultural competence in three levels: A sensitive level, a level of understanding and a behavioural level. The model favours three important aspects: attitude, knowledge and skills. Introduction of the three-level-model can give a more precise direction when outlining educational strategies. These three elements make it possible to make a tutorial in a defined way because knowledge and skills is taken into account. Furthermore evaluation is more easily done due to the adaptive focus. The three-level-model of cultural competence will be the theoretical background for this symposium, and each presentation will cover some of the necessary element in the concept of cultural competence.

Keywords: cultural competence, Sami children, child welfare, education, evaluation, gender.

Regnskap
Vi legger ved regnskap for bruk av strategimidlene vi fikk for deltakelse på denne konferansen. Regnskapet inkluderer reiseutgifter og deltaker avgift for Merete Saus og Else Boine.

Takk for støtten
Vi vil med dette takke for støtten som vi fikk av Samisk senter for deltakelse på denne konferansen. Vårt faglige utbytte var stort, muligheten for å legge frem vårt arbeid i et symposium var givende og vi fikk anledning til å etablere tettere kontakt med fagkollegaer fra andre land. Særlig fikk vi anledning til å utvikle dialogen med det nordfinske miljøet, en kontakt som følges opp med nye møter.

Vennlig hilsen

Merete Saus                  Else Boine

 

About Siri Johnsen

Hovedtillitsvalgt for Akademikerne UiT, Norges arktiske universitet, januar 2006-januar 2017
This entry was posted in Communication, Researcher and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *