Early Networking in Northern Fennoscandia

Rapport fra Charlotte Damm, Institutt for arkeologi, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø
Prosjekt 200700333-46

Støtte til prosjektet “Early Networking in Northern Fennoscandia”

Det ble bevilget midler til 2 forberedende workshops i forkant av det tverrfaglige og internasjonale prosjektet som skal gjennomføres på Centre for Advanced Studies 2008-2009.

Prosjektet skal undersøke interregionale og flerkulturelle relasjoner på Nordkalotten fra steinalder til middelalder (ca 6000 BC-1600 AD). Kontakter mellom ulike sosiale og kulturelle grupper går i det nordlige Fennoskandia så langt tilbake i tid som eldre steinalder (9500-5000 f.Kr.). Til tross for at forskningen innen en rekke humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag jevnlig viser til ‘økte kontakter’ som en sentral årsak til endring på gitte tidspunkter gjennom forhistorien og tidlig historisk tid, vet vi fortsatt svært lite om hva slike kontakter besto av og hvilke konsekvenser de hadde. Dette er svært uheldig ettersom mye tyder på at det nettopp er kontakter og relasjoner mellom en rekke kulturelt, økonomisk og språklig forskjellige grupper som danner det historiske utgangspunktet for den nåtidige flerkulturelle situasjonen på Nordkalotten.

Prosjektet ønsker gjennom en rekke tverrfaglige enkeltstudier å kunne belyse interaksjon både mellom ulike fangstgrupper på Nordkalotten (steinalder), møtet med jordbrukende grupper ca 3000-2000 f.kr., den mulige fremvekst av samiske identiteter i møtet med andre grupper (fra 2000 f.kr. og fremover), og relasjonen mellom tidlige statssamfunn (de tidlige nordiske stater og fyrstedømmet i Novgorod) og de standhaftige (samiske) fangstkulturer (yngre jernalder og middelalder).

Det tverrfaglige og internasjonale står helt sentralt i prosjektet. Vi må samle data på tvers av dagens nasjonale grenser; vi må i større grad innse verdien av å studere samme materiale og problemstilling med data og teorier fra ulike fag; og vi må benytte oss av innsikter fra ulike fortidige perioder for å se den ‘lange historien’ som synes å prege utviklingen på Nordkalotten i så sterk grad.

Denne tverrfaglige tilnærmingen vil gi prosjektet nye muligheter, men også nye utfordringer. Nettopp derfor har det vært svært viktig for oss å kunne avholde flere forberedende workshops. April 2007 avholdt vi den første workshop støttet av Senter for samiske studier her i Tromsø. Her ble gruppen på 8 forskere bedre kjent med hverandre, vi jobbet med å utvelge delprosjekter, og vi diskuterte overordnede problemer og tilnærminger. I desember 2007 avholdes siste workshop i Oslo. Her skal vi planlegge oppholdet i Oslo, hvor vi blant annet vil organisere flere mindre seminarer med inviterte forskere innen feltet. Det vil også bli organisert en avsluttende internasjonal konferanse i Tromsø i 2009 – planleggingen av denne skal vi også i gang med på workshopen i desember 2007.

This entry was posted in Communication, Researcher and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *