“Samisk representasjon i 3 norske nyhetsmedier 1970-2000”

Rapport fra Arne Johansen Ijäs, doktorgradstipendiat,
Institutt for historie, Universitetet i Tromsø.
Prosjekt 200400797-30.

Økonomisk støtte til 3 intervjuer i forbindelse med dr.art. prosjektet “Samisk representasjon i 3 norske nyhetsmedier 1970-2000”.

“Samisk representasjon i 3 norske nyhetsmedier” er et dr.grads prosjekt som undersøker i hvor stor grad samer og samiske saker har vært synlig i avisene Nordlys, VG og NRK-Dagsrevyen i perioden 1970 til 2000. Prosjektet forsøker å kvantifisere antallet samiske saker i perioden, og si noe om hvilket bilde de tre mediene gir av samer og samiske samfunn. I forbindelse med kildearbeidet bevilget Senter for samiske studier strategimidler til å intervjue personer som kunne bidra til å dokumentere prosjektet.

Jeg prioriterte tre personer som har fulgt samer og samiske saker i norske nyhetsmedier gjennom flere tiår. Den det var viktigst å snakke med, var tidligere kringkastingssjef Einar Førde, som bidro til den sterke utbyggingen av Sami Radio og i hele sitt voksne liv fulgte med samenes posisjon i det norske mediebildet. Førde gikk bort i høst, og var syk da intervjuet fant sted, men valgte likevel å snakke om emnet fordi han hadde et meget sterkt engasjement for samiske mediespørsmål.

Redaksjonssjef Ingrid Andersgaard i NRK-Dagsrevyen har også observert den samiske representasjonen i norske nyhetsmedier siden 1970-tallet, og har i mange år vært sentral i ledelsen av revyen. Min undersøkelse har Dagsrevyen som en av tre hovedkilder, og det var viktig å få henne i tale i forbindelse med prosjektet.

Førsteamanuensis Odd Mathis Hætta ved Høgskolen i Finnmark har systematisk foretatt avisutklipp om samiske saker i flere norske aviser siden 1960-tallet. Han har vært redaktør av den samiske avisen Sagat og leder av NRK Sami Radio.

Senter for samiske studier, som har finansiert mine intervjuer, ønsker å publisere intervjuene på sine nettsider, for at andre eventuelt kan bruke dem. Jeg har ingen innvendinger mot dette, og har derfor skrevet intervjuene i “avisversjon” som egner seg for slik publisering.

 

Vedlegg:

Intervju med Einar Førde
Intervju med redaksjonssjef Ingrid Andersgaard
Intervju med førsteamanuensis Odd Mathis Hætta

This entry was posted in PhD and tagged , . Bookmark the permalink.