Paths of peace; civic nationalism, transitional justice and agricultural reform in Rwanda

Rapport fra Trine Eide PhD stipendiat, institutt for arkeologi og sosialantropologi, UiT

Økonomisk støtte til PhD-prosjektet: Paths of peace; civic nationalism, transitional justice and agricultural reform in Rwanda.

PhD prosjektet i sosialantropologi undersøker hvordan freds og utviklingsprosjekter (som utviklet nasjonalt og finansiert internasjonalt) mottas på grasrotnivå; hvordan disse fortolkes og tillegges mening samt hvordan dette påvirker hverdagslivet i rurale Rwanda.

Prosjektet fokuserer spesielt på kategorien Twa som hovedsakelig anerkjennes som enten ett urfolk (på det internasjonale nivå), eller som et historisk marginalisert (men ikke ur) folk (på det nasjonale nivå). En sentral målsetning med prosjektet er å bidra både til økte kunnskaper om dette folkets spesielle situasjon: både deres rolle under folkemordet i 1994 og samtidige relasjoner til andre etniske grupper sett i forhold til utviklingsprosjekter og lokale myter/ forestillinger om denne kategoriens beskaffenhet.

En avgjørende metodologisk tilnærming i så tilfelle har vært gjennomføring av etnografisk feltarbeid basert på observasjon og deltagelse i lokale prosesser samt u/formelle samtaler og intervjuer. 11 måneders feltarbeid ble gjennomført med tolk i 2010. Feltarbeidet var hovedsakelig sentrert i en landsby i sørlige Rwanda, men også andre landsbyer i andre regioner ble besøkt for å samle inn data til komperasjon. Videre ble mer formelle intervjuer holdt med lokale autoriteter og ulike organisasjoner som jobber for å forbedre Twa folks rettigheter.

Feltarbeidet har vært en unik kilde til å generere førstehåndshåndsdata, spesielt om Twa folkets rolle i krig og freds prosesser. Data er nå under bearbeiding og det tas sikte på at PhD prosjektet som helhet kan virke utfyllende på dominerende faglige forståelsesrammer der identitet hovedsakelig anses som politisk konstruert samt bidra til å belyse iboende svakheter ved ’store modeller’ brukt for å analysere både fredsbygging og økonomisk utvikling, ved hjelp av empirisk materiale.

Jeg ønsker å takke Senter for samiske studier, hvis prosjektstøtte har vært avgjørende for gjennomførelse av feltarbeid. Støtten ble hovedsakelig benyttet til transport til rurale områder der Twa hovedsakelig er bosatt, samisk senter har dermed bidratt til å ’gi stemme’ til en gruppe man hører lite om i Rwandisk sammenheng. På vegne av meg og mine informanter: murakoze!

Trine Eide

PhD stipendiat, institutt for arkeologi og sosialantropologi 15.03.2011

This entry was posted in PhD and tagged , , , . Bookmark the permalink.