Plantefenologi og plantesammensetning for reinens habitatvalg

Rapport fra Marianne Iversen, stipendiat, Universitetet i Tromsø.
Prosjekt 200501253-33

Økonomisk støtte til prosjektet:
“Viktigheten av plantefenologi og plantesammensetning for reinens habitatvalg i et sommerbeiteområde i Finnmark.”

Prosjektet som ble tildelt strategimidler fra Senter fra samiske studier i år 2005 utgjør ett av delprosjektene innen min dr grad. Midlene ble brukt i forbindelse med feltarbeid sommeren 2005.

Målsetningen for dette delprosjektet er å se på hvorvidt, og i hvilken grad reinen prefererer områder med høy plantekvalitet, definert ut i fra plantenes fenologi, sett i forhold til kvantitet dvs menge beiteplanter eller plantesammensetningen.

Med fenologi menes de tidsmessige hendelsene i plantens sesong, som for eksempel spiring, blomstring, visning. Unge planter, dvs. planter i et tidlig fenologisk stadium, er kjent å representere lett fordøyelige planter med høyt næringsinnhold og således høy kvalitet og attraktive beiteplanter. Generell synker denne kvaliteten etter som plantene vokser til gjennom sesongen. Plantefenologi er betraktet å være en viktig faktor i forhold til matvalg og kroppsvekt hos nordlige hjortedyr.

Feltarbeidet sommeren 2005 gikk blant annet utpå å kartlegge vegetasjonssammensetningen og plantenes fenologiske stadium innen områder preferert av reinen. Preferanse skulle tolkes uti fra reinens posisjoner i terrenget gitt i fra påmonterte GPS-sendere. Tekniske problemer med senderne gjorde imidlertid at kartlegging av vegetasjon og fenologi på finskala ikke ble mulig denne sesongen. Kartlegging av vegetasjonen på større skala ble imidlertid gjennomført. Disse dataene vil bli knyttet opp mot informasjon i fra GPS-sendere ved en senere anledning. Vegetasjonskartleggingen ble gjort ved å avgrense enhetlige vegetasjonstyper ved hjelp av en GPS. Disse ”vegetasjonsrutene” utgjør sammen med satellittbilder grunnlag for utvikling av et vegetasjonskart for hele området. En reineier var med på innsamlingen av data – en stor fordel da han kjenner området og kunne oppsøke ulikt terreng for sikre en bred kartlegging av vegetasjonstyper.

Støtten i fra Senter for Samisk studier gjorde det mulig å hente inne en medhjelper i fra reindrifta, noe som har vært svært verdifullt og som jeg er svært takknemlig for.

This entry was posted in PhD and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *