Northern Europe and its Indigenous Minorities: pointers for Australia?

Rapport fra Ketil Lenert Hansen, PhD helsevitenskap, Senter for samisk helseforskning, Institutt for samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Tromsø
Prosjekt 200700333-34

Reisestøtte til konferansen:
“Northern Europe and its Indigenous Minorities: pointers for Australia?”, UNSW Sydney, Juli 2007

I forbindelse med mitt Ph.D. prosjekt: “Samer, mobbing og levekår”, deltok jeg i juli 2007 på konferansen: “Northern Europe and its Indigenous Minorities: pointers for Australia?”, der jeg holdt følgende foredrag: “Ethnic discrimination and living conditions in Northern Norway: The SAMINOR Study”. I dette foredraget ble selv-opplevde erfaringer med mobbing og etnisk diskriminering hos den samiske befolkningen beskrevet. Datamaterialet er fra SAMINOR studien, der 12.265 personer i alder 36 til 79 år har deltatt og besvart spørsmål om mobbing og etnisk diskriminering. 33.1 prosent av disse personene er samiske, 7.8 prosent kvener og 59.1 nordmenn. Mobbing og etnisk diskriminering er i denne undersøkelsen selv-rapportert. Og beskriver den livslange opplevelse av både generell mobbing og etnisk diskriminering. Den samiske gruppen er delt inn i tre kategorier, etter språkbeherskelse og følelse av identitetstilhørighet. 33.4 prosent av de samiske behersker det samiske språket, 45.6 prosent har/hadde minimum to besteforeldre som snakker/et samisk og de resterende 21 prosentene har krysset av for enten at en av besteforeldre/foreldre snakke(r/t) samisk eller at de føler seg som samer. Hovedfunnet av undersøkelsen er at halvparten av de samene som behersker og bruker det samiske språket rapporterer at de har blitt mobbet og/eller diskriminert.

Bilde fra Survival Café, Sydney.

Bilde fra Survival Café, Sydney.

Foredraget ble godt mottatt, jeg fikk mange konstruktive innspill, nye samarbeidspartnere og foredraget har i ettertid fått artikkelform og er nå akseptert av tidskriftet: “Interbational Journal of Circumpolar Health”, og vil bli publisert i januar 2008. Deltakelsen på konferansen ble muliggjort av reisestøtte fra Samisk senter og jeg vil herved benytte anledningen til å takke for den økonomiske støtten jeg fikk.

This entry was posted in Communication, PhD and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.