Riddu Riđđu: Festival og identitetsprosjekt

Rapport fra Anita Lervoll, hovedfagsstudent ved visuelle kulturstudier, Universitetet i Tromsø. Prosjekt 200300843-13

Økonomisk støtte til prosjektet:
“Riddu Riđđu: Festival og identitetsprosjekt”

Jeg vil først takke Samisk senter for de 5000,- kr som ble tildelt meg for utførelse av feltarbeid i forbindelse med hovedoppgaven min som har fått arbeidstittelen: Riddu Riđđu: festival og identitetsprosjekt.

Dette hovedfagsprosjektet er en studie av den sjøsamiske kulturfestivalen Riddu Riđđu. I prosjektet fokuserer jeg på menneskene som arbeider med avviklingen av festivalen. Festivalen har over 12 år endret karakter fra å være et lite lokalt arrangement til å bli et viktig kulturmøte for samer og andre urfolk fra hele verden, spesielt fra sirkumpolare områder. Arrangementet er basert på dugnadsinnsats. Ca. 300 frivillige arbeidere deltar under avviklingen av arrangementet og det er ingen som mottar noen form for økonomisk kompensasjon for deres arbeidsinnsats. Prosjektet vil undersøke hva som er drivkraften og motivasjonen til å investere så mye tid og krefter i et slikt prosjekt.

Sentrale begrep for analysen vil være identitet, kultur og etnisitet. Prosjektet vil resultere i en film av varighet 30 minutter, samt en skriftlig oppgave på ca. 60 sider hvor jeg vil analysere festivalen som identitetsprosjekt.

Prosjektet vil bidra med kunnskap om identitet knyttet til etnisitet og sted i et moderne samfunn. Samtidig vil prosjektet utforske bruk av film i kulturstudier, metodisk og som redskap i forskningformidling.

Strategimidlene er hovedsakelig brukt til reiser mellom Tromsø og Kåfjord i forbindelse med festivalens forskjellige møter, og også til opphold i Kåfjord under feltarbeidsperioden, sommeren 2003.

Nå er jeg i ferd med å redigere filmen som vil være ferdig i januar 2004. Den skriftlige oppgaven vil være ferdig vår/ høst 2004.

Link til oppgaven i BIBSYS

This entry was posted in Master and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.