Samfunn, interaksjon og endring på Nordkalotten 7000-4000 f.Kr

Rapport fra Anja Roth Niemi, PhD-stipendiat, Institutt for arkeologi og sosialantropologi, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Universitetet i Tromsø
Prosjekt 2009/1415-34

Økonomisk støtte til prosjektet “Samfunn, interaksjon og endring på Nordkalotten 7000-4000 f.Kr. – en studie av relasjoner i tidlige jakt- og fangstsamfunn med utgangspunkt Nord-Troms og Vest-Finnmark”

Om prosjektet

Bilder fra utgraving på Tømmerbukt Øvre

Bilder fra utgraving på Tømmerbukt Øvre

Prosjektet har arbeidstittel “Samfunn, interaksjon og endring på Nordkalotten 7000-4000 f.Kr. – en studie av relasjoner i tidlige jakt- og fangstsamfunn med utgangspunkt Nord-Troms og Vest-Finnmark”, og en del av prosjektet fokuserer på å skaffe tilveie og analysere materiale fra et hittil lite studert område, nemlig primært Kvænangen kommune i Nord-Troms. Arkeologisk forskning i området har først og fremst fokusert på hellegroper og øvrige levninger fra jernalderen og middelalderen. Dette materialet har særlig blitt tolket i lys av relasjoner mellom samiske og norrøne grupper. Vi vet imidlertid svært lite om samfunnene i Nord-Troms i de mange årtusenene fra de første bosettingene fram til jernalderen, da man antar en samisk identitet begynte å manifestere seg. Vi vet derfor følgelig også lite om fundamentet for en slik prosess.

Først de seinere årene har systematiske registreringer ført til et økt antall kjente lokaliteter fra perioden 7000-4000 f.Kr. i Nord-Troms. Blant annet har lokaliteten Kviteberg I ved Burfjord blitt undersøkt i løpet av de tre siste år, mens en mindre utgraving ble utført i 2008 på lokaliteten Vapsgiedden på Spildra. Materialet fra disse utgravingene er særlig omfattende, og viser at det har eksistert betraktelige kronologiske og lokaliseringsmessige variasjoner i inventar og omfang i boplassene i tidsrommet 7000-4000 f.Kr. Slike variasjoner har ikke tidligere vært verken særlig påaktet eller vært gjenstand for videre analyser, noe herværende prosjekt søker å utfylle.

Gjennomføring av årets undersøkelser
For å utfylle vår kunnskap om steinalderboplassene, de aktivitetene som foregikk der og ikke minst hvordan ulike lokaliteter inngikk i et større mobilitetsmønster, var det ønskelig å undersøke et sett med lokaliteter med varierte karakteristika. I den forbindelse ble det søkt om støtte på 20 000 kr fra Senter for samiske studier, og hele summen ble innvilget. Midlene har vært uvurderlige for gjennomføring av feltarbeid og etterfølgende materialbehandling.

I 2009 ble en arkeologisk undersøkelse foretatt på lokaliteten Tømmerbukt Øvre ved Sørstraumen i Kvænangen. Undersøkelsene ble delvis finansiert som feltkurs for BA-studenter og delvis av de tildelte midlene fra Senter for samiske studier. Tømmerbukt Øvre er spesiell i og med at den representerer en bosettingstype med mer midlertidig karakter. Sett i relasjon til materiale innsamlet fra andre lokaliteter fra samme tidsperiode, har den et særlig potensial i forhold til å generere bredere kunnskap om sammensetningen av ulike boplasstyper og mobilitetsmønstre i løpet av andre halvdel av eldre steinalder i Nord-Troms.

Under utgravingene ble det samlet inn et betydelig antall avslag og redskaper i homogent steinråstoff. Sammensetningen tyder på at lokaliteten var besøkt en eller et fåtall ganger over kortere tid, der man utførte et begrenset sett med aktiviteter rundt tilvirking og reparasjon av redskaper. I kombinasjon med beliggenhet antyder dette at lokaliteten representerer et stopp for en mindre gruppe mennesker som var på reise mellom kysten og innlandet. Nærmere slutninger vedrørende plassens funksjon og dens relasjon til de øvrige utgravde lokalitetene i Kvænangen og videre inn mot innlandet i Finland og Finnmark vil komme etter hvert som de pågående analysene av gjenstandsmaterialet avsluttes.

De foreløpige resultatene antyder tilstedeværelsen av interregionale og flerkulturelle kontakter mellom ulike typer fangstsamfunn gjennom tidlig forhistorisk tid, og at tilkomst og endring i lokale identiteter i kystsamfunnene i Kvænangen i stor grad var knyttet opp mot relasjoner til andre samfunn på Nordkalotten.

Bilder fra utgraving på Tømmerbukt Øvre

Bilder fra utgraving på Tømmerbukt Øvre

Videre arbeid i 2009
I månedsskiftet september-oktober vil det bli utført en ettergraving på Tømmerbukt Øvre med formål å totalgrave lokaliteten. Det antas at det er nødvendig å grave ut ytterligere 8 m2 for å sikre at den totale funnmengden er samlet inn på plassen. Dette materialet, sammen med materiale fra fjorårets utgravinger, vil deretter bli katalogisert og gjenstand for nærmere analyser. Spesielt fokus rettes mot teknologiske aspekter ved materialet for slik å få innblikk i hvorvidt det fantes ulike håndtverkstradisjoner på de ulike lokalitetene, som kan reflektere både variasjoner mht plassenes funksjoner og hvordan disse tradisjonene virket i de aktuelle samfunnene.

Prosjektstøtte
Støtten fra Senter for samiske studier har vært av stor betydning for gjennomføringen av feltarbeidet og ikke minst for at det lar seg gjøre å behandle og analysere det store materialet som har kommet til gjennom dette og de siste årenes utgravinger. Undertegnede retter derfor en stor takk til Senter for samiske studier.

About Siri Johnsen

Hovedtillitsvalgt for Akademikerne UiT, Norges arktiske universitet, januar 2006-januar 2017
This entry was posted in PhD and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *