Kristen samisk gravskikk

Rapport fra Asgeir Svestad, postdoktor, Institutt for arkeologi, Universitetet i Tromsø, for året Department of Anthropology, The City University of New York.
Prosjekt 200601873-46

Økonomisk støtte til prosjektet:
“Overgangen til kristen samisk gravskikk etter 1600. En undersøkelse av gravskikkens betydning som kulturelt konstituerende element”
Prosjektets siktemål er å undersøke i hvilken grad førkristen gravskikk gjør seg gjeldende på samiske kirkegårder og kristne gravsteder, og hvilken forståelse og betydning man eventuelt skal tilskrive slike trekk. Prosjektet samarbeider med Sámediggi-Sametinget, arkeolog Audhild Schanche (tidl. Nordisk samisk institutt), og humanosteolog Niels Lynnerup (Københavns universitet).

Årets arkeologiske undersøkelser blei gjennomført på henholdsvis Kirkegårdsøya ved Rypefjord i Hammerfest kommune (fortsettelse fra 2005) og Gullholmen kirkegård i Nedre Tana. I tillegg blei det gjennomført feltregistreringer på samiske gravplasser i Nord-Finland og Nord-Sverige.

Det var i 2005 undersøkt to graver på Kirkegårdsøya. Dateringer skaffet til veie i år viser at gravplassen har vært i bruk på et betydelig tidligere tidspunkt enn antatt, dvs. allerede på 1400-tallet (mot antatt ca. 1600). Årets undersøkelse dreide seg om to graver, som viste tilsvarende funn og trekk som i 2005. Dette hva angår grunne begravelser, bruk av henholdsvis kiste og tildekking med torv, o.a. Den tidlige datering reiser spørsmål om sjøsamene har adoptert og inkorporert deler av kristen gravskikk på et tidlig tidspunkt, eller om kristningen har skjedd forut for den offisielle kristningsperioden i denne regionen (dvs. tidligere enn 1600-1750).

Arkeologiske undersøkelser i Finnmark

Arkeologiske undersøkelser i Finnmark

Kirkegården ved Gullhomen var etablert som kirkegård for samene i Tana i 1719 og nedlagt i 1868. Undersøkelsen var retta mot to graver. Disse inneholdt h.h.v. 2 og 3 kister, som sannsynligvis er fra respektive den tidlige og seine del av brukstida. Detaljer ved gravene viser slektskap med funnene fra Kirkegårdsøya, samt andre trekk som kan settes i sammenheng med førkristen gravskikk. Sistnevnte gjelder særlig svøp i ullplagg og mulige gjenstander lagt i tilknytning til gravene, samt mulig ofring ved ei av gravene.

Arkeologiske undersøkelser i Finnmark II

Arkeologiske undersøkelser i Finnmark II

Analyser og bearbeiding av data fra begge undersøkelsen pågår ennå. Alt i alt kan man likevel si at funnene demonstrerer ei blanding av både førkristne og kristne trekk, og ikke minst trekk som ikke har vært dokumentert tidligere. Prosjektet viser slik den avgjørende betydning av å foreta arkeologiske utgravinger for framskaffelse av ny empiri og kunnskap om en meget viktig samfunnsprosess i nær samisk historie. Feltregistreringene bekrefter det generelle inntrykket at ulike førkristne trekk er til stede på de kristne gravplassene, bl.a. indikasjoner på førkristne rituelle handlinger utført så seint som slutten av 1800-tallet og første halvdel av 1900-tallet.

Den foreløpige tolkning peker i retning av at samisk gravskikk har hatt en mer langtrekkende og betydningsfull konsekvens i forbindelse med kristningen enn tidligere antatt. Man kan endatil si at sider av samisk religion på denne måten har vært videreført og inkorporert, og dermed kunnet virke til at konverteringa har vært mindre problematisk i mange sammenhenger.

Fra Senter for samiske studier mottok prosjektet kr. 9.000,- i 2006 for å dekke utgifter til reise og opphold i forbindelse med feltarbeid, samt til konservering av funn. Sistnevnte pågår ennå. Utgravingene blei gjennomført i perioden 09.07-28.07 med følgende deltakere for kortere og lengre perioder: arkeolog Andreas Stångberg (Sametinget), osteo-arkeolog Unn Yilmaz, arkeolog Kjersti Jacobsen (Vikingmuset på Borg), humanosteolog Niels Lynnerup (Københavns universitet) og arkeolog Roger Jørgensen (Tromsø Museum). Registreringene blei gjennomført i perioden 28.07-06.08.2006 i samarbeid med arkeolog Juha Ruohonen (Turku universitet), og arkeolog Lars Backman (Norrbottens museum).

Den økonomiske støtte fra Samisk senter har vært heilt avgjørende for gjennomføring av undersøkelsene i 2006. Undertegnede er meget takknemmelig for denne.

This entry was posted in Researcher and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.