Samiske mat-tradisjoner

Rapport fra Kjell-Arne Johnsen
Prosjekt 200104097-30

Økonomisk støtte til prosjektet
“Samiske mat-tradisjoner og dens betydning for lokalsamfunnets identitet og opprettholdelse.”

Feltarbeidet til min hovedfagsoppgaven ble gjennomført vår, sommer og høst 2002 og hadde en lengde på i ca. 3 ½ måned. Som innsamlingsmetode, for empiri i felt, har jeg benyttet meg av deltagende observasjon, uformelle samtaler og noen intervju – under noen av samtalene og intervjuene har jeg også benyttet opptaksmedium, minidiskspiller, for da å kunne gjengi eksakt hva som kom frem. Ellers er memoarene skrevet ned i form av en “dagbok” og filmkamera var flittig i bruk.

Fokuset under feltarbeidet har vært på mat og hvordan mat sosialt kan innvirke på mennesker, for eksempel “mat kan være med på å skape identitet”. Feltarbeidet har i den forbindelse foregått innenfor reindriftsnæringen og jeg har dermed vært med en siida i hele feltperioden. Jeg har, grovt sagt, sett på hvordan de organiserer seg og til hvilken årstid, sesonger og bosted, redskaper og utstyr, sesonger og tilgang på råstoffer, metoder og måter å behandle mat på eks. “fra natur til mage” osv, osv. Dette og mer til gir muligheter og begrensninger, i deres spiselige univers, for aktørene innenfor næringen. Hva de for eksempel må, kan eller vil gjøre er muligens gitt i enkelte situasjoner. Med fokus på mat blir det viktig å se på hva som skjer i den daglige praksis, og hvorfor, og hvordan dette er med på å gi tilhørighet til en kultur – samisk kultur.

Hovedfagsoppgaven min er ennå ikke ferdigskrevet og eksamen er ikke avlagt – målet for det er våren 2003. Jeg vil dermed ikke “røpe” alt for mange poeng og rapporten blir deretter. Jeg vil heller komme med en rapport etter at hovedfagsoppgaven er ferdig. Hovedfagsoppgaven blir og tilgjengelig ved universitetsbiblioteket, og jeg vil muligens også prøve å legge den på nett.

Kjell-Arne Johnsen

hovedfagsstudent

Vedlegg:
Fotomontasje fra feltarbeidet

Oppgave i BIBSYS

This entry was posted in Master and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.