Sørsamisk litteratur

Rapport fra Harald Gaski og Nils John Porsanger,
Samisk institutt, Universitetet i Tromsø

Prosjekt 200104097-40

Økonomisk støtte til prosjektet “Videodokumentar om sørsamisk litteratur.”

Ninne Film v/ Nils John Porsanger og undertegnede fikk tilskudd fra Sametinget, Kommunal og Regionaldepartementet, Samisk senter ved Universitetet i Tromsø og Samisk nemd i Nordland fylke til å produsere en video om sørsamisk litteratur.
Videoen er for lengst ferdig produsert, i både VHS- og DVD-format, og klar for bruk i undervisning og informasjonsarbeid. Den er også sendt til forfatteren Ella Holm Bull, som vi valgte å konsentrere denne produksjonen om. Dette gjorde vi av flere grunner, hvorav de viktigste er følgende:

1. I løpet av prosessen med videoproduksjonen ble vi oppfordret til å søke om støtte fra Sametingets opplæringsavdeling til å lage grunnlagsmateriale for digitalisert tilbud i sørsamisk. Vi søkte om å utvide prosjektet vårt om sørsamisk litteratur til å lage ytterligere en video som behandler temaet fyldigere og grundigere med kommentarer til. Dette ville medføre at vi kunne lage den første produksjonen mer i tråd med de to foregående slik at den står bedre sammen med portrettene av den nordsamiske lyrikeren Inger-Mari Aikio-Arianaick og den lulesamiske poeten og prosaisten Stig Riemmbe Gælok. Derfor har vi konsentrert del I kun om Ella Holm Bulls og hennes lyrikkbok Ov-messie darjomes (som også er navnet på videoen).

2. I og med det faktum at vi fikk støtte fra Sametinget til del II av prosjektet, valgte vi å lage den foreliggende videoen etter samme mal som de to forrige, slik at de skal passe sammen både faglig og pedagogisk. Følgelig utelot vi delene med Gustav Kappfjell som var nevnt i vår søknad, fordi vi heller innarbeider det materialet i vår neste produksjon.

Endringene i forutsetningene for produksjonen, både det faktum at SOFF og U-Vett ikke lenger er våre finansieringskilder – at vi faktisk har tatt initiativet selv til å videreføre prosjektet – og mulighetene for samordning av produksjonene, har medført at vi nå kan tilby en videoserie på tre videoer om samisk litteratur – på de tre hoveddialektene i Norge, laget over samme opplegg og form, der produksjonene gir et bilde av forfatterne og presenterer deres verk gjennom opplesninger og forfatternes egne kommentarer til innhold og til verkenes tilblivelse.

Det ovenstående forklarer også noe av bakgrunnen for at bruken av de bevilgede midlene ikke samsvarer helt med det budsjettet vi hadde satt opp. Vi valgte nemlig å koordinere de to produksjonene ved å samle materiale til begge videoene på de reisene vi har foretatt, slik at vi allerede har en del stoff til del II – det som opprinnelig var ment å bli tatt med i den første delen, slik at vi faktisk kan spare noe tid i forhold til neste produksjon ved å nyttiggjøre opptak vi allerede har. Vi behøver imidlertid mye mere billedstoff til billedlegging av arkivmateriale i videoen for å gjøre den mer seervennlig. Vi håper at bevilgerne ikke har noen innvendinger til ressursbruken og disponeringene våre, vi er selv svært glade for denne ekstra muligheten til å produsere to videoer i steden for bare en.

Vi regner videre med at de endrede vilkårene for produksjonen medfører at vi ikke får laget den planlagte videoen om øst (skolte) samisk litteratur. Vi har ingen åpenbare finansieringskilder for produksjonen, og undrer oss også over hvem som nå skal stå for distribusjonen av videoene, etter at U-vett ikke lenger er førende i prosjektet. Ninne Film og undertegnede har verken anledning eller muligheter for å stå som distributør av videoene.

Det at U-vett ved UiTø – som opprinnelig tok initiativet til hele prosjektet med videoproduksjon av læremidler til bruk i fjernundervisning, ikke har tatt på seg ansvaret for å manfoldiggjøre og distribuere verken denne videoen, eller de to foregående om nord- og lulesamisk litteratur, finner vi som produsenter naturligvis svært skuffende, men vi har nå tatt kontakt med Sametingets opplæringsavdeling i Kautokeino med tilbud til dem om å overta distribusjonen av våre ferdigstilte produksjoner. Vi er interessert i at materialet vårt kan nå ut til flest mulig, så av den grunn krever vi ikke copyright-rettigheter til produksjonen utover at vi ønsker kreditering for hvem som har stått bak produksjonen, og at videre bruk blir avtalt med Ninne Film og de medvirkende forfatterne. Vi ber ikke om økonomisk kompensasjon for videre bruk av videoene. Vi er glade og takknemlige for muligheten vi har fått til å ferdigstille disse tre videoene om utvalgte forfattere innenfor det nord-, lule- og sørsamiske litteraturlandskapet.

Nedenfor gjengir vi baksideteksten på VHS og DVD-produksjonen Ov-messie darjomes på sørsamisk, og i norsk oversettelse. Det er bare den sørsamiske originalen som står på omslaget.

Guktie aaj ov-messie saemien gærja-tjiehpijh, Ella Holm Bull tjiehtsi tjirreh måjhta. Ov-messie darjomes lea dovne jiehts måjhtoe-gærja tjihtse-hammosne. Gærja guvvehte jaepien vaaseme, aalka gijrege jih dle båatsoejaepien mietelen juhtehte joekehth darjomij jih barkoj gujmie. Guvvieh mah bååstede vijlelieh, vuesehtieh darjomesh murredslaakan jih daejpeladtjevoetine. Gåvnese åhtsemem dej beelide, mohte seamma aejkien soetestimmie buektehte daejpeladtjem sjadtoehtidh jieledh lohkijen tjelmiej uvte. Holm Bullen åenehks tjielke tjaalemevuekie ektiedåemiedimmiem eadtjalgåvva. Gøøkte raajesi-gujmie maahta aajnevoetem jih tjietjelevoetem gåaroes tjaktjedajvesne buerkiestidh. Mubpie tjiehtsine juvlehtimmie buerebe vihteste guktie juhtijealmetjh dajvide orrijeh. 

Daate videjove lea aktem jeenjebh videjovijste mah saemien lidteratuvrem vuesehtieh. Soejkesje lea dåårjeme åådtjeme Saemiedigkeste, Tjielte- jih Regiovnaledepartementeste, Saemien Lohkemegoevtese Romssan Universitetesne, jih Saemien moenehtimmeste Norlaanten Fylhkesne. Daennie videjovesne tjaelije jijtsh tjiehtsh låhka, buerkeste mij lea tjiehtsi våaromisnie, jih ektiedeahpadæmman beaja. Videjove lea dorjesovveme lidteratuvre-øøhpedæmman utnedh.

I likhet med mange andre samiske diktere bruker også Ella Holm Bull poesien til å minnes. Ov-messie darjomes er da også blitt karakterisert som en memoarbok i diktform. Boka beskriver en årssyklus som starter med våren, og følger reindriftsårets ulike sysler og arbeidsoppgaver. I tilbakeskuende bilder får vi presentert gjøremålene i så vel humoristiske som lett nostalgiserende øyeblikksdikt. Det er en lengsel til noe som var, men samtidig en beskrivelse som får en svunnen tid til å leve foran lesernes øyne. Holm Bulls korte knappe stil inspirerer til medinnlevelse. To linjer kan være nok til å mane fram tomheten og forlattheten i et fraflyttet høstland. I andre dikt kan igjen gjentakelsen best beskrive det repeterende i en nomadekulturs forhold til omgivelsene.

Denne videoen hører til i en serie videoer som presenterer samisk litteratur. Produksjonen er finansiert av Sametinget, Kommunal- og regionaldepartementet, Senter for samiske studier ved Universitetet i Tromsø, og Samisk nemd i Nordland fylke. I videoen leser forfatteren egne dikt, forklarer bakgrunnen til diktene, og setter dem i en sammenheng. Videoen er ment for bruk i litteraturundervisning.

På vegne av Ninne Film A/S og undertegnede vil jeg takke for bevilgningen og håper på like velvillig behandling av våre søknader i framtiden!

Tromsø 3. 2. 2003,

Harald Gaski

This entry was posted in Communication, Researcher and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.