Sørsamisk historie i Ytre Namdal

Rapport fra Lisa Dunfjeld-Aagård, hovedfag, Institutt for arkeologi, Universitetet i Tromsø
Prosjekt 200300843-9

Økonomisk støtte til prosjektet
“Sørsamisk historie i Ytre Namdal – tolkning av næringstilpasninger og etniske relasjoner i kyst- og kystnære områder”

I juni/ juli 2003 hadde jeg arkeologisk feltarbeid i forbindelse med min hovedfagsoppgave i arkeologi. Jeg ble tildelt kr 10000,- i økonomisk støtte fra Senter for samiske studier. Mitt hovedfagsprosjekt tar utgangspunkt i samisk historie i kystområdene i Ytre Namdal i Nord-Trøndelag. Ettersom dette området ikke tidligere har blitt undersøkt i samisk-arkeologisk sammenheng, var eget feltarbeid nødvendig. Feltarbeidet besto av arkivundersøkelser og registrering av kulturminner.

Arkivundersøkelsene var nødvendig for å få en oversikt over tidligere registrert materiale i prosjektområdet. Dette besto av samiske kulturminner, registrert gjennom Saemien Sijte (senere Samisk Kulturminneråd/ Sametinget, miljø- og kulturvernavdelingen) og Vitenskapsmuseet, NTNU. Videre har en gjennomgang av ikke-samsik materiale vært nødvendig i og med at arkeologisk materiale har blitt registrert uten å bli sett i en samisk kontekst.

I forbindelse med feltarbeidet har jeg brukt både informanter og assistenter. Dette har vært meget fruktbart ettersom prosjektområdet er stort og lokal kunnskap er en uvurderlig kilde i samisk-arkeologisk sammenheng. Jeg har også fått faglig assistanse til selve registreringsarbeidet.

I løpet av feltsesongen har jeg fått et mye større innblikk i mitt prosjektområde og dets lokalhistorie, som jeg uten feltarbeid ikke ville ha fått. Jeg har på denne måten fått et overblikk over områdets potensiale for videre arbeid. Jeg vil bruke feltsesongen 2004 til videre undersøkelser.

Jeg takker Senter for samiske studier for å ha hjulpet meg økonomisk med gjennomføringen av feltarbeidet. Midlene har blitt brukt til reise til og fra prosjektområdet, kost/losji og bensinutgifter innenfor prosjektområdet.

Link til oppgaven i BIBSYS

This entry was posted in Master and tagged , , , , . Bookmark the permalink.