Sørsamisk historie i Ytre Namdal II

Rapport fra Lisa Dunfjeld-Aagård, hovedfagstudent, Institutt for arkeologi, Universitetet i Tromsø. Prosjekt 200400797-24.

Økonomisk støtte til prosjektet :
Sørsamisk historie i Ytre Namdal – tolking av bosetting og næringstilpasninger i kyst- og kystnære områder.

Sommer 2004 hadde jeg min andre feltsesong i forbindelse med hovedfagsoppgaven min i arkeologi. Oppgaven tar utgangspunkt i den mangelfulle og nærmest fraværende forskninga på en fortidig samisk tilværelse i sørsamiske kystområder. Samisk historie i området har tidligere kun vært et historiefaglig domene og felles for tidligere historisk forskning i området er at den tar forbehold om at samene er en innvandrende folkegruppe på 1500-tallet. Jeg mener at teorier om at samer representerer en etterreformatorisk folkegruppe i området er dannet på feilaktig grunnlag, og at disse tar utgangspunkt i et for snevert kildemateriale.

Dersom samer har hatt en fortidig tilværelse i de midtnorske kystområdene, må dette også kunne gjenspeiles i det arkeologiske materialet. Oppgavens problemstilling tar derfor utgangspunkt i et større og mer komplekst kildemateriale enn tidligere arbeider angående sørsamisk historie i området. Blant annet mener jeg at tilstedeværelsen av “udefinerbare” og “avvikende” kulturminner i dette landskapet kan være indikasjoner på at også andre grupper enn de norrøne har hatt tilhold her.

Ettersom ei slik problemstilling krever empirisk grunnlagsmateriale, og at dette i liten grad har vært frembrakt tidligere i sørsamiske kystområder, har jeg måttet stå for den biten selv. Dette har vært et møysommelig og tidkrevende arbeid som har bestått i arkivarbeid ved Vitenskapsmuseet, NTNU og Sametinget, Miljø- og kulturvernavdelingen, Snåsa, registrering av kulturminner og kontrollregistrering av tidligere registrert arkeologisk materiale. Dette materialet vil jeg analysere ut fra et samisk perspektiv og videre se dette opp mot andre kildekategorier. I tillegg har jeg oppsøkt en del informanter og intervjuet disse. Registreringsarbeidet og intervjuene har foregått i kommunene Vikna, Nærøy, Fosnes, Høylandet, Leka og Bindal. Feltsesongene har gitt gode resultater og jeg sitter nå med et materiale som gjør det mulig å fullføre hovedfaget våren 2005.

Årets feltarbeid ble finansiert med støtte fra Senter for samiske studier med kr 15000,- og SV-fakultetets hovedfagsmidler med kr 7000,-. Jeg har hatt bruk for hver krone og midlene har gått med til å dekke utgifter til kost/losji og transport med fly og bil. Mitt hovedfagsprosjekt hadde ikke vært mulig uten den økonomiske støtte jeg har fått. Jeg er derfor meget takknemlig for at Senter for samiske studier har støttet begge mine feltsesonger.

Hilsen

Lisa Dunfjeld-Aagård

This entry was posted in Master and tagged , , , , . Bookmark the permalink.