Studietur på Grønland

Rapport fra Senter for samisk helseforskning, Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø
Prosjekt 200800753

Rapport fra studietur på Grønland august 2008

Sist i august 2008 reiste 9 ansatte ved Senter for samisk helseforskning på studietur til Grønland, nærmere bestemt Nuuk. Studieturen innbefattet også deltakelse på ICASS IV (International Congress of Artctic Social Science) hvor fem av deltakerne hadde faglige innlegg og to hadde posterpresentasjon. I tillegg inneholdt turen nettverksbygging og etablering av nærmere forskningssamarbeid med andre forskere og fagmiljø innen det cirkumpolare helseforskningsmiljøet med spesielt fokus på urfolk i dette området. Vi besøkte også flere forsknings-, undervisnings- og helseinstitusjoner i løpet av turen.

Fem av deltakerne var så heldige at de fikk innvilget reisestipend og/eller strategimidler fra Senter for samiske studier på til sammen kr. 68 000,-. Disse var Tove Nystad, Ann Ragnhild Broderstad, Magritt Brustad, Anne Silviken og Anna Rita Spein. Turen totalt for alle 9 ble finansierte med støtte fra samisk senter, bruk av eget annum og senterets egne midler. Vi hadde et totalbudsjett på rundt kr. 130 000,-. Uten bevilgningen fra Senter for samiske studier hadde det ikke vært mulig for Senter for samisk helseforskning og gjennomføre denne turen med så mange deltakere fra senteret. Vi er derfor svært takknemlig for støtten vi ble innvilget.

Reise til og fra Grønland fra Finnmark og Tromsø er en tidkrevende og dyr affære. Man må beregne to døgns reise i begge retninger. Dette krever ekstra overnatting i Oslo, København eller på Island og fordyrer selvfølgelig turen i tillegg til at selve reisen fra Skandinavia og over til Grønland er dyr og lang i seg selv.

Vi la derfor et besøk innom Det Syddanske Universitet i København, med Grønlandsavdelingen av Institutt for Folkesundhet med leder/professor Peter Bjerregaard og noen av hans medarbeidere. Vi fikk en bred innføring i avdelingens pågående prosjekter på Grønland samt en spesifikk innføring i arbeidet med en stor helse- og levekårsundersøkelse som stod på trappene til å bli gjennomført på Grønland høsten 2008. Dette har gitt oss flere nyttige innspill til planleggingen av vår egen oppfølgingsstudie av SAMINOR.

Deltakelse på konferansen ICASS IV tok naturlig nok mesteparten av tiden på Nuuk hvor vi hadde flere faglige innlegg og presentasjoner i tillegg til å høre på mange interessante foredrag fra andre forskere.

Vi hadde møter med administrasjonen og fagledelsen av den store cirkumpolare levekårsundersøkelsen Survey of Living Condition in the Arctic (SLICA), som senteret også deltar i, og fikk diskutert og avklart viktige spørsmål vedrørende analysearbeid og videre oppfølging.

Foruten selve konferansen besøkte vi også sykehuset, dvs. Dronning Ingrids Hospital i Nuuk hvor vi fikk en detaljert gjennomgang av tilbudet som gis innenfor helsetjenesten, behandlings- og akuttmedisinske tjenester. Problemstillinger som språk og kulturkompetanse ble også drøftet da det finnes få etniske grønlendere som er utdannede helsearbeidere. Dette har bl.a. resultert i en egen helseutdanning på høgskolenivå, som utdanner både sykepleier og sundhetsassistenter. Vi fikk også en omvisning på høgskolen.

Noen av deltakerne besøkte også helse- og forebyggingsavdelinga PARISA i Grønlands Hjemmestyre. Her ble det spesielt drøftet problemstillinger rundt selvmord og selvmordsforebyggende arbeid, samt rusforebyggende tiltak, for eksempel reduserer tobakksforbruk og røyking på Grønland.
Møte med forskere på Grønland og spesielt Institutt for Folkesundhet har resultert i konkret samarbeid omkring temaer knyttet til

    1) spilleavhengighetsproblematikk (ludomani),
    2) selvmordsforebyggende arbeid,
    3) skrive en felles artikkel om selv-rapportert helse blant grønlandske og samiske ungdommer, og
    4) planlegging og gjennomføring av helse- og levekårsundersøkelser i våre respektive områder og befolkninger.

Studieturen startet for to av deltakerne (Anne Silviken og Anna Rita Spein) noe tidligere da de la en ukes tur innom Ilulissat i Diskobukta på Nordvest Grønland. Der traff de bl.a. helse- og sosialarbeidere, samt folk som jobbet forebyggende i forhold til selvmord og rusproblematikk. Denne delen av turen ble finansiert av SANKS/. Turen ble også forlenget etter konferansen da seks av deltakerne dro på par dagers fisketur i en av fjordene innenfor Nuuk for å fiske røye. Denne delen av turen var av mer privat karakter.

Det faglige utbyttet av turen var alt i alt svært nyttig for oss som forskningsenhet. Studieturen har gitt oss verdifull innsikt i det Grønlandske samfunnet og spesielt helse- og levekårsutfordringer. Vi har etablert interessante og nyttige nettverk til forskere og miljøer både på Grønland og i andre deler av den cirkumpolare området. Peter Bjerregaard og medarbeider har også vært i Norge, bl.a. i Tromsø og Alta hvor senteret har hatt møter med dem vedrørende videre samarbeid og erfaringsutveksling i forbindelse med planlegging av helse- og levekårsundersøkelser.

Dette etablerte samarbeidet og nettverket er derfor grunn til at det er stor sannsynlighet for at senteret vil reise tilbake til Grønland ved en seinere anledning. I den sammenhengen vil vi nok også søke om økonomisk støtte fra Senter for samiske studier igjen.

Vi takker med dette for den innvilgede støtten og beklager på det sterkeste at det tok alt for lang tid før rapporten ble skrevet.

Vennlig hilsen

Ragnhild Vassvik Kalstad
Avdelingsleder

This entry was posted in Communication, Researcher and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *