Tidsmessig og romlig variasjon i livshistorie hos rein

Rapport fra Rolf Rødven, stipendiat, Institutt for biologi, Universitetet i Tromsø
Prosjekt 200501253-8

Økonomisk støtte til prosjektet “Causes and consequences of spatio-temporal life history variation in semi-domesticated reindeer”

Bakgrunn

Jeg ble i 2004 bevilget kr 20 000,- i støtte gjennom senterets strategimidler, for bruk under feltarbeidet i forbindelse ved mitt PhD-prosjekt. Denne rapporten redegjør for bruk av disse midlene.

Drøfting

Jeg ble tildelt kr 20 000,- i støtte for feltarbeid i forbindelse med mitt prosjekt Causes and consequences of spatio-temporal life history variation in semi-domesticated reindeer fra Senter for Samiske Studier. Mitt PhD-prosjekt er finansiert via Norges Forskningsråd (NFR), men fordi midlene fra NFR ikke fullstendig dekker driftsutgiftene bidro midlene fra Senter for Samiske Studier til gjennomføringen av feltarbeidet denne sesongen. Mitt PhD-prosjekt omhandler tidsmessig og romlig variasjon i livshistorie hos rein, samt årsaker og konsekvenser av denne. Tamreinshabitater dekker omtrent 40 % av areal i Norge, og reinen har en viktig rolle for både økologi, næringsveier og kultur i nordområdene. I mitt prosjekt ser jeg mer spesifikt på hvordan miljø og individuelle trekk som vekst, vekt og alder påvirker livshistorieparametre som reproduksjon og overlevelse hos klauvdyr, og hvilken konsekvens dette får for produksjon og populasjonsdynamikk.

For å undersøke tidsmessig variasjon i livshistorie benytter jeg meg av et allerede eksisterende datamateriale i Nordland hvor alle individer er merket, og slektskap og vekt er kjent. Det ble i høst veid totalt ca 500 dyr. I tillegg ble det målt tannslitasje på ca 40 av disse, fra fire utvalgte årskull, noe som etter mitt kjennskap ikke tidligere har vært gjort på større klauvdyr. Undersøkelsene av romlig variasjon i livshistorie er tilknyttet prosjektet “Økosystem Finnmark”, hvor målsetningen med min del av prosjektet er å se på romlige forskjeller i livshistorie hos rein. Jeg har i den forbindelse, sammen med tre feltassistenter, drevet feltarbeid i Finnmark siden 30. november 2004 til 15. mars i år. Feltarbeidet fant sted ved fire ulike slakterier i Finnmark, hvor vi målte reproduktive parametre, tannslitasje samt parasittbelastning hos dyr i utvalgte reinbeitedistrikt. På grunn av pålegg om reduksjon i reintall i Finnmark var dette året en unik mulighet til å få et høyt antall prøver, og vi fikk totalt prøver av ca 2200 dyr i løpet av vinteren. Dette prosjektet har involvert personell fra Universitetet i Tromsø, Universitetet i Oslo og Norsk Institutt for Naturforskning (NINA), og samarbeid med Norges Veterinærhøyskole ved Seksjon for Arktisk Veterinærmedisin, Senter for Samisk Helseforskning samt Norsk Institutt for Luftforskning. Således har prosjektet vært en viktig arena for samarbeid utover institusjonen, noe som vi tror vil bidra til initiering av nye samarbeidsprosjekter i framtida.

Midlene har vært brukt for å dekke utgifter i forbindelse med feltarbeid ved slakteri i Finnmark og ved reinsamling i Nordland. Pengene har blitt brukt til å dekke utgifter til feltutstyr (bl.a kjemikalier, prøvetakningsutstyr, arbeidslamper og regnklær), samt utgifter til reise og assistanse. Prøvene fra feltinnsamlinga analyseres for tida, og vil forhåpentligvis bli klare for publisering i løpet av 2006. Det første manuskriptet tilknyttet dette arbeidet er innsendt og er under siste referee-behandlig.

Konklusjon

Midlene som ble bevilget i fra Senter for Samiske Studier har vært et veldig viktig bidrag til gjennomføringen av mitt feltarbeid i 2005.

Jeg vil benytte anledningen til å takke Senter for Samiske Studier for støtten jeg fikk for 2005. Arbeidet vi gjorde i løpet av feltperioden hadde ikke latt seg gjennomføre uten Deres støtte.

Vennlig hilsen

Rolf Rødven

Link til oppgave på BIBSYS

About Siri Johnsen

Hovedtillitsvalgt for Akademikerne UiT, Norges arktiske universitet, januar 2006-januar 2017
This entry was posted in PhD and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *