Urfolksperspektiv i kirkelig sammenheng

Rapport fra Hanne Stenvaag, PhD i kultur- og samfunnsfag, Universitetet i Tromsø
Prosjekt 2009/1415-35

Økonomisk støtte til feltarbeid i forbindelse med prosjektet “Urfolksperspektiv i kirkelig sammenheng”
I forbindelse med PhD-prosjektet “Urfolksperspektiv i kirkelig sammenheng” søkte jeg og fikk innvilget støtte til gjennomføring av intervjuer, som utgjør en vesentlig del av kildematerialet i prosjektet.

Midlene har blitt brukt til tre reiser, hvor jeg både har gjort intervjuer, og hatt mulighet til å delta på samiske gudstjenester. Prosjektet har som mål å ha et bredt utvalg av informanter, fra både nordsamiske, lulesamiske og sørsamiske områder. Gjennomføring av intervjuer innebærer derfor en del reising, og ville vært svært vanskelig å gjennomføre innenfor rammene av annumsmidler. Støttemidlene fra Senter for samiske studier har derfor vært et vesentlig bidrag til gjennomføring av intervjuer.

Tema for prosjektet “Urfolksperspektiv i kirkelig sammenheng” er samisk og grønlandsk kirkeliv og teologi med fokus på kontekstualisering av kirkeliv og teologi. Prosjektet tar utgangspunkt i den teologiske vendingen mot kontekstualitet som oppstod fra 1970-tallet. Denne vendingen favner teologiske retninger som frigjøringsteologi, black theology og feministteologi, og går etter hvert under fellesbetegnelsen kontekstuell teologi. På begynnelsen av 1990-tallet settes urfolk for alvor på den internasjonale kirkelige agendaen, med utfordring til kirkene om engasjement for urfolks sosiale og kulturelle rettigheter, ikke minst til å se på egen praksis for kirker med urfolk som medlemmer. Hvordan har disse utfordringene blitt besvart i Den norske kirke og Folkekirken i Danmark?

Prosjektet vil undersøke på hvilke måter perspektivene fra kontekstuell teologi og internasjonalt kirkelig fokus på urfolk har knyttet an til strømninger, blitt tatt imot, drøftet og utformet i to ulike kontekster, henholdsvis samisk og grønlandsk kirkelig kontekst. Prosjektet har som mål å finne og analysere eksempler på hvordan teologien har arbeidet kontekstuelt i de kirkelige miljøene i Sápmi og Grønland.

Prosjektet tar utgangspunkt i at man både i samisk og grønlandsk kirkelig sammenheng står midt i en endringsfase. Politisk og kulturell bevisstgjøring påvirker den kirkelige konteksten. Med økende bevissthet rundt den koloniale historien, trer kirkas tvetydige rolle fram: på den ene siden som sentral deltaker i det koloniale prosjektet, på den andre siden “gjort til egen”, og i dag med en selvsagt plass i samisk og grønlandsk liv. Denne situasjonen kan betegnes som postkolonial. Med det mener jeg at man befinner seg i en prosess hvor tidligere åpenbare dominansforhold er i ferd med å endres, både politisk, økonomisk og idémessig, hvor det vil være uenighet om hvor langt man er kommet, og hvor spørsmål om historie, identitet og endring er sentrale.

About Siri Johnsen

Hovedtillitsvalgt for Akademikerne UiT, Norges arktiske universitet, januar 2006-januar 2017
This entry was posted in PhD and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.