Utvikling av probiotika til rein

Rapport fra Kirsti Præsteng, doktorgradstipendiat, avdeling for Arktisk biologi, Universitetet i Tromsø
Prosjekt 200601873-28

Økonomisk støtte til prosjektet: “Utvikling av probiotika til rein”

Ved tildeling av strategimidler 2006 ble det gitt støtte til gjennomføringen av et dyreforsøk i mitt PhD-prosjekt med 15 000 NOK. På grunn av forsinkelser i utviklingen av molekylære prober som skal brukes i forsøket, er forsøket blitt noe utsatt, men det er likevel planlagt påbegynt i 2006. Midlene som ble tildelt fra Samisk senter er brukt i henhold til søknaden i forbindelse med utgifter til forberedelser av forsøket, da spesielt i forbindelse med utviklingen av de over nevnte molekylære prober.

Prosjektet “Utvikling av probiotika til rein”

Prosjektets formål er å se på den mikrobielle nedbrytningen i vomma til rein, og da spesielt med hensyn på bakterier som er viktig for nedbrytningen av plantefiber. Rein er drøvtyggere og er avhengig av symbiotiske vom-mikroorganismer for å kunne fordøye og nyttiggjøre seg av plantene de spiser. Symbiotiske bakterier, protozoer og sopp spalter plantefiber i celleveggen og produserer energirike flyktige fettsyrer som utgjør en energikilde for vertsdyret. Det mikrobielle økosystemet i vomma til rein påvirkes av dyrets diett og endring i sammensetning av fôret påvirker bakteriediversiteten. Tidligere studier har også vist at perioder med redusert mattilgang resulterer i en redusert mikrobiell vomflora hos rein, noe som igjen fører til redusert fôrutnyttelse når mat igjen er tilgjengelig for dyret. Vi ønsker å undersøke om behandling med probiotika kan være med på å øke nedbrytningen av plantefiber og dermed å øke fôrutnyttelsen i perioder der rein opplever raske endringer i fôrsammensetning og tilgang på fôr.

Bakterier som er isolert fra rein er blitt karakterisert og tre bakterie-strains er valgt til å inngå i en probiotika for rein. Disse bakteriene har alle stor evne til å bryte ned fiber. For å undersøke effekten av å gi rein en slik probiotika bestående av fibernedbrytende bakterier vil vi gjennomføre et fôringsforsøk med rein under kontrollerte omgivelser. I et slik forsøk er det viktig å undersøke om bakteriene i en probiotika er i stand til å etablere seg i vomma. Dette krever at vi har teknikker for å gjenkjenne bakteriene etter at de er re-introdusert til vomma og vi er nå i ferd med å utvikle såkalte signatur prober basert på spesifikke gensekvenser hos bakteriene. Dyreforsøket er en viktig del av prosjektet og helt nødvendig for å kunne vurdere effekten av en probiotika spesielt utviklet til rein. Strategimidlene er et viktig bidrag for å kunne gjennomføre forsøket og jeg vil takke Samisk senter for støtten gjennom strategimidlene 2006.

Med vennlig hilsen

Kirsti Præsteng

About Siri Johnsen

Hovedtillitsvalgt for Akademikerne UiT, Norges arktiske universitet, januar 2006-januar 2017
This entry was posted in PhD and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *