På jakt etter nye nettverk

Vigdis har reflektert rundt en viktig del av samskapingsprosessen hun og Siv er inne i som del av dette forskningsgprosjektet. Vigdis sier:

I høst fikk jeg en invitasjon om å delta i et nettverksmøte fra Siv i opplevelsesbedriften Sara visit siida. Siv har jeg har blitt godt kjent med i løpet av de siste tre årene gjennom vårt arbeid med å samskape ny kunnskap om samisk entreprenørskap.

Siv kommer fra praksisfeltet som samisk reiselivsentreprenør, og har sammen med mannen prøvd ut ulike kombinasjonsnæringer med reindrifta i botn. Utgangspunktet for Sivs initiativ var at hun ønsket å invitere til dialog med aktører i primærnæringene som ønsker vekst og utvikling, gjerne ved å ta i bruk ny kunnskap og metoder, men uten å gå på akkord med kulturarven.

Dette initiativet fikk meg til å reflektere over de ulike nettverksarenaene som Siv og andre samiske entreprenører blir invitert inn i, og som i ulik grad klarer å fange de behovene som samiske entreprenøren har. Offentlig initierte programmer og nettverk har som regel som formål å utvikle bedrifter med stor innovasjonshøyde, verdiskaping og vekst i form av økt volum og sysselsetting.

Mange samiske entreprenører opplever å ikke passe inn i dette systemet; de oppfyller ikke i inngangskravene, eller ønsker ikke å satse på bare en næring. Flere snakker om at de vil utvikle sin forretningside steg for steg, ta seg god tid, ta i bruk ulik tradisjonell kunnskap ved å kombinere næringer og bygge nettverk i sitt lokalsamfunn – slik en alltid har gjort i samiske næringer.

Det Siv har tatt initiativ til her er å legge grunnlaget for et nettverk nedenfra gjennom å ta utgangspunkt i de utfordringene, mulighetene og behovene primærnæringsaktører har innenfor etablerte og nye arenaer. Denne gangen var det ikke de offentlige virkemiddelaktørene som skulle legge premissene for framgangsmåten.

Deltakerne, med basis i reindrift og landbruk, utvekslet erfaringer om sitt møte med offentlig hjelpeapparat, mangel på kunnskap om primærnæringenes rammevilkår, og å selv ta ansvar for å på en pedagogisk måte å formidle utviklingsmuligheter og behov.

Deltakerne understreket at kraften i et kvinnenettverk kan utvikles til noe positivt.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.