Sampraksis

Praksisveiledning for universitetsbedrifter

Skal du ta i mot en student til din bedrift?

Kom i gang

«Sampraksis» (Praksisveiledning for universitetsbedrifter) er et modulbasert kurs på internett for personer i praksisbedrifter som har ansvar for å veilede studenter på bachelorprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap ved Norges fiskerihøgskole (NFH), UiT Norges arktiske universitet, i løpet av deres praksisopphold.

Formålet med kurset er å styrke praksisveiledning for å sikre god kvalitet og godt utbytte av praksis for bedriftene, studenter og utdanningsinstitusjon.  Målgruppa er både overordnet leder og veileder i praksisbedriften. Nettsiden inneholder også praktisk informasjon til praksisbedriftene.

 

I løpet av kurset skal du følge 3 hovedpersoner som du kan bli bedre kjent med her:

Maja-praksistudent sampraksis

Maja

Praksisstudent
Bli kjent med Maja

Maja fra Trondheim studerer bachelor i fiskeri- og havbruksvitenskap ved Norges fiskerihøgskole i Tromsø. Med stor interesse for sjømatnæringen gleder hun seg til å endelig få noe praktisk erfaring fra næringen gjennom praksisoppholdet.

Vilde praksisveileder sampraksis

Vilde

Praksisveileder
Bli kjent med Vilde

Vilde ble uteksaminert Fiskerikandidat i 2022. Etter studiene begynte hun som Seafoodtrainee i Lerøy Aurora AS og jobber i dag som Verdikjede Koordinator Matfisk i samme selskap. Gjennom praksisoppholdet er Vilde veileder for studentene. Hun sørger for at studentene blir godt tatt imot, får god opplæring og oppfølging gjennom hele praksisoppholdet.

Leder Mona har en viktig rolle når det kommer til å ta i mot praksisstudenter.

Mona

Leder praksisbedrift
Bli kjent med Mona

Mona er HR-rådgiver i Lerøy Aurora AS. I hennes rolle som leder i forbindelse med studentenes praksisopphold, fungerer hun som et bindeledd mellom Universitetet og praksisstudenten. Mona bidrar til at det administrative med kontrakt, stillingsutlysning og forventningsavklaring er i orden før studenten kommer hos de.

Moduler

Det er mulig å ta enkeltmoduler, men for å få godkjent kursbevis, må du ha fulgt alle de tre modulene, og du må også ha bestått en kort prøve. Hver modul avsluttes med en quiz. Kursdeltakerne oppfordres dessuten til å gjennomgå noen refleksjonsspørsmål.

Modulene kan også benyttes som verktøy av praksisbedriften til opplæringsformål, og kurset kan være til nytte i ordinære tilsettingsprosesser i bedriftene.

Modul 01

Hvorfor praksis?

I denne modulen fokuserer vi på hvorfor praksis kan være en god og viktig læringsaktivitet for studenter, for samfunns- og næringslivet og for utdanningsinstitusjonen. Her får du vite om hvordan praksis er en integrert del av det faglige innholdet i vår utdanning, og hvordan praksis bidrar til økt læring.

Modul 02

Hvordan tilrettelegge for praksis?

Å skulle legge til rette for å ta imot studenter i praksis er ikke ulikt hvordan man ønsker øvrige nytilsatte velkommen i virksomheter. I stort handler dette både om hvordan dere tar imot studenter, men også hvordan dere forbereder de øvrige ansatte i praksisbedriften på at det kommer en student i praksis.

Modul 03

Hvordan veilede i praksis?

I denne modulen får du innblikk i hvordan veiledning av en praksisstudent kan foregå og hva som kjennetegner god praksisveiledning. Du vil bli godt kjent med veilederrollen og hvordan veiledning kan tilpasses din arbeidsplass. Til slutt skal du bli kjent med hvordan veileder kan håndtere uforutsette hendelser og eventuelle konflikter med studenten i praksis.

UiT Norges Arktiske Universitet

Muninbakken 21, 9019 Tromsø

bjornpetter.finstad@uit.no

ingrid.hovda.lien@uit.no

Praktisk info

Forsikring

Det er praksisvirksomhetene som er ansvarlig for å forsikre studenter i praksis, på lik linje med andre ansatte gjennom deres yrkesskadeforsikring.

Grunnen til at denne forsikringen ligger hos praksissamarbeidspartnerne og ikke ved utdanningsinstitusjonen er at studenten i praksis gjør arbeidsoppgaver under ledelse av sin mentor/veileder i bedrift/virksomhet. Det er mentor/veileder som har ansvar for å informere om HMS rutiner og utstyr som er nødvendig. Vi som utdanningsinstitusjon kan derfor ikke ivareta eller ta ansvar for det som skjer i denne læringsaktiviteter.

Avtaler

Overordna Samarbeidsavtale

Alle virksomheter som ønsker å ha studenter i praksis må ha en formell samarbeidsavtale med NFH/BFE. Denne avtalen tar for seg det formelle knyttet til rettigheter og plikter, det økonomiske, forsikring og ansvarsfordeling. Den åpner også opp for mulighet for utvikling av samarbeidet innen oppgavesamarbeid og forskningssamarbeid

Se vedlagt mal til Overordna samarbeidsavtale

Trepartsavtale

Trepartsavtalen er den avtalen som signeres mellom student, praksisvirksomhet og faglig ansvarlig for praksis. Dette for å sikre at alle har en felles forståelse av rettigheter, ansvar og plikter. Trepartsavtalen berøre mye av de samme momentene som nevnt over.

Se vedlagt mal Trepartsavtale

Reise & opphold

Praksis er på like linje med annen læringsaktivitet en del av vårt faglige opplegg for å oppnå læringsutbytte. Vi har derfor lagt oss på ei linje der reise og opphold dekkes av NFH/UIT, men vi oppfordrer praksisvirksomhetene der det er mulig å stille med bolig eller annen støtte til reise. Valg av praksisplass skal styres av motivasjon og ikke økonomi. Dette betyr at praksiskoordinator i tett dialog med studentene, praksisvirkssomhetene bestiller reise og opphold til studentene.