Valgprogram Sosialdemokratisk liste

– et universitet for alle

Våre kampsaker:

 • Flere og bedre helsetilbud på kraft
 • Full Kildesortering og øke antall pantestasjoner på alle campus
 • Studentpris på buss
 • Studentvennlig priser på mat og drikke
 • Gratis prevensjon; både hormonell og ikke hormonell
 • Gratis sanitetsprodukter på campus
 • Digitalisering av pensum

Utdanning

Kvaliteten på studiehverdagen har mye å si for oss studenter. Mange av foreleserne bruker tradisjonelle formidlingsmetoder, der det sjelden er stor variasjon i undervisningsmetoder.

Sosialdemokratene ønsker å sette mer fokus på studiekvalitet, der nye undervisningsmetoder kombinert med digitale verktøy kan tas i bruk. Digitale verktøy, som opptak av forelesninger, gir mer fleksibilitet til å studere når og hvor man vil. Dette gir også studenter med barn, jobb, sykdom eller andre utfordringer mulighet til å følge med på undervisningen hjemmefra.

Vurderingsformer

Studenter kommer i alle ulike former. Det er derfor viktig at dette gjenspeiles i måten vi vurderer arbeidet deres på. Med varierte eksamensformer og bedre tilrettelegging av eksamen kan vi få flere til å fullføre utdanningen sin på en god og rettferdig måte.

Sosialdemokratene vil:

 • sikre anonym sensur av alle skriftlige, innleverte eksamensoppgaver.
 • legge til rette for varierte eksamensformer der det er mulig.
 • gi studenter bedre tilgang på informasjon om tilrettelegging av eksamen.
 • jobbe for midtveisevaluering av hvert emne.
 • jobbe for at grunngivelse av eksamen skal komme automatisk, etter definerte formkrav.
 • i større grad kvalitetssikre sensurordningen.

Utforming av undervisning

I dag er det lagt opp til at nesten alt av oppgaver, innleveringer og eksamener foregår via digitale løsninger. Likevel er det mange forelesere som insisterer på å bruke tradisjonelle formidlingsmetoder. Sosialdemokratene vil ta i bruk nye undervisningsmetoder som setter fokus på økt studiekvalitet.

Ved å digitalisere utdanningsløpet, gjennom å for eksempel ta opptak av forelesninger, får studentene ved UiT – Norges Arktiske Universitet en fleksibel studiehverdag som er tilpasset hver enkel student sitt behov. Dette er spesielt viktig på vårt universitet, med tanke på flercampusstrukturen. Det skal være like bra å studere på alle våre studiesteder, om det så er i Longyearbyen i nord eller i Mo i Rana i sør.

Sosialdemokratene vil:

 • at universitetet skal tilrettelegge for at foreleserne har mulighet til å få opplæring i hvordan video- og lydfiler av forelesninger legges ut for studenter
 • forsikre studentene tilgang til en video- og lydopptaksportal der forelesninger kan legges ut
 • jobbe for å utvide tilbudet om desentralisert utdanning
 • videreføre tilbudet av nettbasert utdanning
 • gi større variasjon i undervisningen ved å øke tilbud slik som seminarer, praksis, utplassering og bedriftsbesøk.
 • ha praksis i studieløpet for alle studenter, med særlig fokus på å opprette praksisemner i disiplinfag (økonomi, samfunnsvitenskap, språk, osv.) der en per i dag ikke tar praksis
 • tilby varierte former av kvalitetssikre praksisplasser på studier der det er relevant.
 • øke andelen seminarer. For eksempel ved å benytte masterstudenter til seminarundervisning i større grad
 • ha studenter inn i forskningsprosjekter på et tidligere stadium, slik at fagenes formål blir klarere
 • sørge for at undervisning og undervisningsformen på universitetet er basert på aktuell forskning, samt at emner skal fortløpende oppdateres til å være basert på resultater som er dagsaktuell

Digitalisering

I dag har vi mange gode hjelpemidler på nettet, spesielt i form av StudentWeb og Canvas. Systemet fungerer derimot langt ifra plettfritt. Visjonen til Sosialdemokratene er at alt vi trenger til undervisningen er samlet i en portal. For å få til dette trenger vi at både studenter og undervisere har bedre kompetanse på hvordan systemet fungerer.

Sosialdemokratene vil:

 • innføre automatisk begrunnelse for karakter
 • det skal vedlegges en kort skriftlig forklaring på karaktersetting
 • legge inn begrunnelse og klagemuligheter som egen funksjon på Studentweb
 • jobbe for tilbud om lyd-/film-opptak av muntlige prøver og eksamener, og innføre klagerett.
 • bedre promotere kurs i informasjonskompetanse (Ikomp) for alle studenter som ønsker det.
 • jobbe for å starte et prosjekt om merittering på digital kunnskap.

Ressurser

UiT er et stort universitet, og vi strekker oss over landets største region. For at alle studenter ved universitetet skal få den samme utdanningskvaliteten, så er det viktig at alle ressurser er lett tilgjengelige på alle campus.

Sosialdemokratene vil:

 • jobbe for at alle kompendier skal være tilgjengelige i digital form.
 • jobbe for at mer faglitteratur kan utgis i form av e-bøker.
 • gi studentene tilgang til rikelig med eksempler på eksamensoppgaver, slik at forberedelser mot eksamen blir mest mulig effektiv
 • gi studenter tilgang til sensorveiledninger for tidligere eksamensoppgaver

Læringsmiljø

Et godt læringsmiljø er viktig for at alle studenter skal ha godt læringsutbytte og produktive dager på campus. Mennesker er mest produktive når vi har et godt lærings- og arbeidsmiljø. Derfor er det viktig at campusbyggene er tilstrekkelig tilrettegjort for studentene. Dårlig luftkvalitet merkes veldig raskt, spesielt i gamle bygg med dårlig vedlikehold.

Sosialdemokratene vil:

 • bedre luftkvaliteten på campus, spesielt sikre god luftkvaliteten på Universitetsbibliotekene, grupperom og i forelesningssalene
 • at temperaturen på campus skal være behagelig for alle, ingen skal fryse på campus
 • drikkevann skal alltid være lett tilgjengelig for studentene
 • forsikre at alle klasserom har rikelig med tilgang på strømstøpsler, og installere uttak i taket for elever som sitter midt i klasserommet

UiT – et flercampusuniversitet

På et så stort universitet som UiT – Norges Arktiske Universitet så er det viktig å etterstrebe et likt velferds- og utdanningstilbud for alle studenter ved

universitetet, ikke bare ved det store campuset i Tromsø. Vi skal jobbe for gode tilbud for alle våre studenter, uavhengig av hvor de studerer. Det er viktig med gode campusadministrasjoner og sterke campusting, som skal representere og ivareta studentenes interesser uavhengig av om studiestedet har et eget fakultet eller ikke.

Sosialdemokratene vil:

 • utvikle egne campusutviklingsplaner for Campus Finnmark, Campus Harstad og Campus Narvik
 • styrke campustingene og deres kapasitet til å jobbe med både lokale saker og saker som angår hele universitetet
 • sørge for at Samskipnaden tilbyr et rimelig treningstilbud ved alle hovedcampus
 • etablere egne Studentutvalg i de kommunene UiT – Norges Arktiske Universitet har undervisningslokaler, etter modell fra Tromsø kommune

Velferd

Norges Arktiske Studentsamskipnad

Flere studenter bruker daglig Samskipnaden sine tilbud på våre ulike campus. Alt fra kantiner, treningssentre og studentboliger er supre tilbud som studentene setter stor pris på, og det er virkelig noe vi burde satse på og utvikle videre.

Sosialdemokratene vil:

 • at det skal tilbys sunn mat til studentvennlige priser ved kantiner, kaffebarer på campus og i studenthus
 • innføre halv pris på varmmat i eksamensperioder og timen før stengetid
 • innføre fast og lav pris på salatbarene
 • innføre en UiT-kopp, tilsvarende kopper på Circle K, hvor det betales en engangssum og studenter deretter kan hente ut gratis kaffe resten av semesteret
 • at det fortsettes å bygge studentboliger på de studiestedene det trengs, spesielt i Tromsø og Longyearbyen
 • Pusse opp de eksisterende studentboligene som har behov for det

Samarbeid med Tromsø kommune & Troms og Finnmark fylkeskommune

I Tromsø har Studentparlamentet, TSI og Studentsamfunnet Driv et godt samarbeid i lag i Studentutvalget i Tromsø kommune. Dette er noe vi vil utvide til våre andre campuser og utvikle videre. I tillegg vil vi etablere et lignende samarbeid opp mot fylkeskommunen.

Sosialdemokratene vil:

 • etablere et offisielt samarbeid mellom Studentparlamentet og fylkeskommunen
 • utforske muligheten for å opprette studentutvalg i de andre campus-kommunene

Helse

Helse er en stor forutsetning for at studenter skal trives og gjøre det godt faglig. Sosialdemokratene mener at alle studenter skal ha rett på et utbredt helsetilbud – nærme seg.

Sosialdemokratene vil:

 • gratis sanitetsprodukter tilgjengelig for alle studenter på campus
 • gratis prevensjonsmidler tilgjengelig for alle studenter, både hormonelle og ikke-hormonelle prevensjonsmidler
 • utvide helsestasjonen på Kraft med psykolog, gynekolog og fysioterapi
 • skape et rusfritt studiemiljø
 • styrke det psykiske helsetilbudet i kommunen og på universitetet
 • at studenter skal ha tilgang til bruk av dagslyslamper for å motvirke effekten av mørketidsdepresjoner og lignende
 • at alle studenter skal ha tilbud om kurs i førstehjelp
 • at studenter skal ha tilgang på terapihund, spesielt i eksamenstiden

Covid-19 pandemien

Covid-19 pandemien har rammet Norge hardt, men studentene enda hardere. For mange har innstrammingene av smittevernsreglene kommet som et sjokk, og flere har hatt vansker med å tilpasse seg. Sosialdemokratene mener at UiT – Norges arktiske universitet har et stort forbedringspotensiale på å tilrettelegge utdanningen for studentene gjennom denne vanskelige perioden.

Sosialdemokratene vil:

 • jobbe for å styrke alle studenters økonomiske situasjon og sikre permitterte studenter rettigheter på dagpenger
 • styrke lavterskeltilbudet for psykisk helse og forbedre synlighet til rådgivningstilbud
 • så lenge det er i tråd med lokale smittevernstiltak skal campus brukes i høyest mulig grad
 • at alle studenter skal ha noe undervisning fysisk på campus iløpet av uken
 • jobbe for at pandemien i minst mulig grad skal påvirke læringen til studenter, og studenter skal oppleve mest mulig forutsigbarhet
 • jobbe for flere og bedre sosiale tiltak for studenter, både fysisk og digitalt
 • styrke og synliggjøre dagens studentforeninger for studentmassen

Klima og miljø

Vi er den første generasjonen som ser konsekvensene av klimaendringene, og vi er den siste som kan gjøre noe med det. Som studenter jobber vi hver dag for å tilegne oss ny kunnskap, og kunnskap om klima og miljø står høyt oppe på dagsorden for mange. De store tiltakene er det vanskelig for meg og deg å gjøre noe med, men om alle bidrar litt så kan det til sammen utgjøre en forskjell.

Resirkulering og avfallshåndtering

Tromsø kommune har blitt kåret til en av de beste kommunene i landet når det kommer til søppelhåndtering. Her henger dessverre UiT – Norges Arktiske Universitet langt bak. Kildesorteringstilbudet på de ulike campusene er langt fra tilstrekkelig, spesielt utenfor kantinene. Plastbruken på universitetet og Samskipnaden er også uforsvarlig høyt og er noe vi må få bukt med.

Sosialdemokratene vil:

 • innføre full kildesortering på alle campus
 • arbeide for flere kildesorteringsstasjoner på alle campus, spesielt utenfor kantinene
 • øke antall pantestasjoner på alle campus
 • få plastfrie campus på sikt
 • at UiT – Norges Arktiske Universitet skal være med på å utvikle alternativer til plast

Kollektivtransport

UiT – Norges Arktiske Universitet ligger i en landsdel med store avstander. Dette gjør det vanskelig for alle innbyggere i nord å komme seg rundt, men det rammer studenter spesielt, på grunn av deres økonomiske situasjon. For å nå klimamålene må vi i tillegg reise mer sammen, som med buss, tog og båt. Men for å gjøre dette mulig for studenter, så må prisen ned for å gjøre det økonomisk forsvarlig. I dag betaler en student på 20 år, uten jobb eller fast inntekt, det samme som en person på 29 år med fast jobb. Dette er rett og slett urettferdig.

Sosialdemokratene vil:

 • innføre studentpriser på kollektivtransport
 • sikre bedre busstilbud mellom campus og studentboliger i Tromsø, Hammerfest, Harstad, Narvik og Alta

Energibruk

I Norge er mye av energien vi produserer fornybar. Likevel er det mye vi kan hente fra å benytte oss i større grad av alle energikildene vi har tilgang til. Sola, spesielt i vår landsdel, har mye potensiell energi som vi kan utnytte ved å plassere solcellepanel rundt om på campusene.

Sosialdemokratene vil:

 • at det skal plasseres solcellepanel på tak på universitetsområdene
 • at byggene på UiT – Norges Arktiske Universitet på sikt skal være plussbygg som produserer mer energi enn de bruker

Likestilling

UiT – Norges Arktiske Universitet er et mangfoldig universitet med mange forskjellige personer med ulik bakgrunn og ulike utfordringer. UiT – Norges Arktiske Universitet skal være et universitet der alle får den tilretteleggingen de trenger for å få gjennomført studiet sitt.

 • At samenes nasjonaldag skal bli en fridag
 • Synliggjøre kjønns- og seksualitetsmangfold

Tilrettelegging

For at alle studenter skal fullføre sin utdanning, så må det legges til rette for de med særskilte behov.

Sosialdemokratene vil:

 • jobbe for at UiT – Norges Arktiske Universitet skal være universelt utformet og tilpasset studenter med funksjonsnedsettelser
 • jobbe for tilrettelegging for studenter med lærevansker
 • jobbe for tilrettelegging for studenter med småbarn
 • jobbe for at informasjon i regi av UiT – Norges Arktiske Universitet skal også være tilgjengelig på engelsk og samisk

Varslingskanaler

I dag har vi gode rutiner for både studenter og ansatte for å melde fra om ting som ikke fungerer slik det skal på universitet. Det er derimot fortsatt

Sosialdemokratene vil:

 • jobbe for et trygt studiemiljø fritt for seksuell trakassering, mobbing og diskriminering
 • jobbe for mer synlig informasjon om trakassering og mobbing
 • ha bedre varslingsrutiner

Arbeidsliv

For at de uteksaminerte studentene fra UiT – Norges Arktiske Universitet skal være de mest ettertraktede på arbeidsmarkedet, så er det utrolig viktig at de er så klare for arbeidslivet som mulig. En forutsetning for dette er at studentene får mulighet til å ta praksis i løpet av studiet og at de innehar den nødvendige faglige kompetansen.

Sosialdemokratene vil:

 • se på mulighetene med praksis i studieløpet for alle studenter, med særlig fokus på disiplinfag (økonomi, samfunnsvitenskap, språk, osv.)
 • tilby varierte praksisplasser
 • opprette et samarbeidsforum mellom studenter, Senter for karriere og arbeidsliv, og arbeids- og næringslivet i Nord-Norge
 • innføre faglig mentor for alle studenter
 • utvikle en nettportal for masterstipend

Internasjonalisering og internasjonal solidaritet

UiT – Norges Arktiske Universitet er et av landets største utdanningsinstitusjoner. Vi utdanner morgendagens lærere, sykepleiere,

advokater, leger og så videre. Vi har derfor et stort samfunnsansvar og må utføre dette oppdraget så godt som mulig. Noe som derimot blir lagt alt for

lite fokus på, er det ansvaret vi har utenfor våre egne landegrenser. I en verden full av ulikhet, så mener vi i Sosialdemokratene at utdanning er

løsningen. Det er derfor viktig at UiT – Norges Arktiske Universitet har klare retningslinjer på hvordan de skal utøve dette.

Internasjonalisering

Verden vi bor i, og spesielt arbeidsmarkedet, blir mer og mer globalisert. Det forventes at vi som studenter lærer og forstår verden rundt oss. En av de enkleste løsningene på å garantere at dette skje, er å få så mange som mulig til å ta et studieopphold i utlandet.

I disse dager jobbes det mye med studentmobilitet, og vi ved UiT – Norges Arktiske Universitet må være en foregangsmodell for de andre universitetene på dette punktet.

Sosialdemokratene vil:

 • innføre minst to kvalitetssikrede utvekslingsopphold per studieprogram
 • øke informasjonsmengden og tilretteleggingen for utveksling
 • få flere fag og studieprogrammer på engelsk for å tilrettelegge for internasjonale studenter
 • bedre samholdet mellom norske og internasjonale studenter

Internasjonal solidaritet

UiT – Norges Arktisk Universitet har som samfunnsaktør et stort potensiale for å bedre utdanningstilbudene utenfor vår egen institusjon. Vi må ta et aktivt standpunkt for å hjelpe studenter i krigssoner og i andre områder der det er vanskelig å få og å gjennomføre en utdanning.

Sosialdemokratene vil:

 • videreføre og styrke «Student at risk»-ordningen
 • skape et samarbeid med Sahrawienes studentunion (UESARIO)
 • skape et samarbeid med den palestinske studentbevegelsen, og unngå innkjøp av varer og tjenester fra okkupert territorium
 • si nei til innføring av skolepenger for utenlandske studenter i Norge
 • at UiT – Norges Arktiske Universitet skal utarbeide etiske retningslinjer for innkjøp
Share

Kommentarer er stengt.