Valgprogram Moderat liste

Studenthelse
Studentenes helse er av stor viktighet for Moderat, både i og utenom krisesituasjon. Derfor krever vi styrking av samskipnadens tjenester til studentene ved hele UiT. Studentenes helse er en sammensetning av fysisk, psykisk, og seksuell helse og vi mener samskipnaden har en svært viktig rolle i å koordinere alle parter som jobber med dette. Samskipnaden har flere prosjekter studenter setter stor pris på og Moderat ønsker å styrke slike tilbud i fremtiden for at alle studenter, uansett studiested og livssituasjon, skal oppleve et godt og tilpasset tilbud.

Moderat Liste vil:

 • Sikre bedre informasjon om lavterskeltilbudet hos rådgivningstjenesten i samskipnaden
 • Redusere ventetiden på offentlig klinisk behandling av psykiske vansker
 • Gjennomføre flere besøk med besøkshunder i prosjektet “Stryk på hunden, ikke på eksamen”, også underveis i semesteret
 • Jobbe for økt statlig støtte til tiltak for psykisk helse og mot ensomhet blant studenter
 • Sørge for tilgjengelig og gratis selvtesting for seksuelt overførbare sykdommer (SOS) for alle UiT-studenter
 • Sikre tilgjengelig fysisk studentrådgiving for studenter på alle UiT sine campuser og styrke dette tilbudet

 

Studentvelferd

Moderat Liste vil blant annet ha flere og bedre studentboliger, mat i flere prisklasser i kantinene, tilgjengelige barnehager og et godt treningstilbud som samlet sikrer studentene god helse.

Moderat Liste vil:

 • Jobbe for et større tilbud i samskipnadens kantiner med mat i flere prisklasser
 • Bygge flere studentboliger ved alle studiesteder hvor det er boligkø
 • Renovere eldre studentboliger, og jobbe for at det skal være lønnsomt for samskipnaden å renovere, fremfor å rive og bygge nytt
 • Jobbe for å tilgjengeliggjøre fritidsområdene i Dramsvegen for å arrangere sosiale arrangementer i privat regi
 • Sikre en god kommunikasjon mellom samskipnaden og deres leietakere
 • Jobbe for at samskipnaden sørger for trygghet for alle leietakerne sine, inkludert at studentboligene brukes for å motvirke ensomhet
 • Kreve at samskipnaden viser hvordan semesteravgiften fordeles
 • Få på plass ordninger for utleie av sykkel med studentvennlige priser
 • Kreve at gangveiene på campusene og ved studentboligene måkes og strøs
 • Jobbe for nattbuss i fadderukene
 • Kreve universell utforming ved alle universitetsbygg
 • Jobbe med vertskommunene for å gi insentiver for tilflyttede studenter å melde flytting til kommunen
 • Etablere en lavpris matbutikk på campus Breivika
 • At UiT skal sikre studenter et billigere tilbud enn hotell for korttidsreiser for forbindelse med studiene

 

Utdanning
Moderat Liste har fått gjennomslag for premiering av gode forelesere, og dette er en ordning vi vil videreutvikle. Gjennom et gode forelesere legger vi grunnlaget for et godt læringsmiljø og en utdanning av høy kvalitet. Moderat Liste jobber for at UiT skal tilby en utdanning som tar hensyn til studenters ulike behov, og bidrar til å realisere hver enkelt students potensiale.
God utdanning bygger på flere prinsipper, og for Moderat Liste er det viktig å forvalte disse godt. Dette handler om akademisk frihet, forskningsbasert pensum og god tilgang til kunnskap og ressurser.

Moderat Liste vil:

 • Jobbe for mer fleksibilitet og valgfrihet i utdanningen
 • Jobbe for å tilby studenter opptak av muntlig eksamen, slik at man kan klage på karakter
 • Sørge for at studenter får automatisk begrunnelse på karakter ved eksamen
 • Stille krav om at forelesere har god nok digital kompetanse
 • Belønne gode forelesere
 • Belønne fremtidsrettede forelesere
 • Kreve god og forståelig kommunikasjon fra UiT-administrasjonen, fakultetene og instituttene ut til studentene
 • At alle studenter skal få kontakt med relevant arbeidsliv i løpet av studiet
 • Etablere et honoursprogram for studenter som ønsker økt progresjon og belastning i sine studieprogrammer
 • Gi tilbud om studiepoenggivende undervisning om sommeren
 • At ABE-reformen ikke skal føre til et dårligere studietilbud
 • Sørge for at etter- og videreutdanning er tilgjengelig og holder en høy kvalitet uten å svekke studieporteføljen
 • Få inn mer forskning i pensum der det er relevant
 • Sikre at studenter ikke mister tilgang til lesesalplasser midt i et semester
 • Etablere et tilbud om kontorer som studenter kan reservere til digitale møter
 • At pensum i større grad skal være Open Access
 • Gjøre internettilgang ved UiT og i samskipnadsboliger raskere, sikrere og mer stabilt
 • Sørge for at alle forelesninger blir publisert som podcast
 • Jobbe for døgnåpne Universitetsbibliotek
 • Sikre at UiT blir et ledende universitet innenfor læringsmiljø og fremtidsrettet pedagogikk

 

Studentmedvirkning og foreningsliv
Moderat Liste vet at en god studieopplevelse er mer enn god utdanning og tak over hodet. Samholdet studenter har i linje- og interesseforeninger er grunnleggende for mye av det faglige og sosiale miljøet. Det gir også positive ringvirkninger både nå og i fremtiden.
Moderat Liste jobber på lag med og heier på studentfrivilligheten og studenters engasjement. Vi krever at universitetet, samskipnaden og vertskommunene legger til rette for at studenters mangfoldige meninger kan komme med og at studenters engasjement skal tas på alvor.

Moderat Liste vil:

 • Gjøre Studentparlamentet mer synlig og tilgjengelig for studenter
 • Sikre at nye studenter informeres om eksiterende linjeforeninger og studentutvalg
 • Legge til rette for etablering av nye studentforeninger, og øke promotering av dem
 • Sikre bedre markering av samenes nasjonaldag ved UiT
 • Utarbeide normalvedtekter og regnskapsmal for nye studentforeninger
 • Videreutvikle veilederen for å starte opp nye studentforeninger
 • Forenkle lån av rom på UiT for studentforeninger
 • Utrede muligheter for å styrke studenters deltagelse i valg til fakultetsstyrene
 • Styrke studenters rolle i utforming av eget studieprogram
 • Samarbeide med Driv og de andre studenthusene for å gjør dem til faste møteplasser for studentene

 

Internasjonalisering og utveksling
Utveksling er et meget viktig tilbud som enda flere studenter bør få muligheten til å benytte seg av, og Moderat Liste vil sikre at det blir tilbudt mer informasjon om utveksling.

Moderat Liste vil gi en av prorektorene det formelle ansvaret for internasjonalisering for å sikre at UiT blir enda bedre på internasjonalisering. Vi lever i dag i en globalisert verden, med mange studenter som reiser på utveksling til og fra UiT. Moderat Liste vil jobbe for enda bedre integrering av utenlandske studenter, samtidig som vi ønsker å tilby flere norske studenter sikre utvekslingsavtaler.

Moderat Liste vil:

 • Tilby studenter mer informasjon om utveksling
 • Samarbeide tettere med ISU, ESN og AIESEC
 • Jobbe for bedre integrering av utenlandske studenter
 • Etablere flere trygge utvekslingsavtaler med velrennomerte universiteter
 • Etablere et tilbud for midlertidig lagring av eiendeler for borteboende studenter
 • Gi en av prorektorene det formelle ansvaret for internasjonalisering
 • Legge til rette for at flere studenter kan ha praksisopphold i utlandet
 • Kreve gode informasjonsrutiner og oppfølging fra UiT før, under og etter utvekslingsopphold
 • Kreve tydelig og forståelig kommunikasjon fra UiT rundt opt-out utveksling og garantere at ingen sendes på utveksling på bakgrunn av misforståelser

 

Praksis
Moderat Liste vil at alle studenter i praksis skal få en god praksisplass og veiledning. For oss er det viktig at alle praksisstudenter kjenner sine rettigheter. Praksisperioden er for mange studenter det første møte med arbeidslivet, og man ønsker derfor at perioden skal være så trygg, forutsigbar og lærerik som mulig.

Moderat Liste vil:

 • Jobbe for at studenter med praksis i utlandet får dekket nødvendige vaksiner
 • Tilby studenter en mer stabil og forutsigbar praksisperiode
 • Jobbe for at studenter og veiledere har god kunnskap om rettighetene til studenter i praksis
 • Jobbe for at studenter som ikke består praksis får tilbud om tilrettelagt praksis for å unngå forsinket studieløp
 • Jobbe for at studenter ikke må legge ut for økte bokostnader ved praksis utenfor studiestedet sitt

 

Karriere og arbeidsliv
Moderat Liste ønsker at studenter skal få god kontakt med næringslivet gjennom studiet slik at studenter tidlig får en opplevelse av arbeidslivet og får mulighet til å bygge et nettverk for fremtiden. Derfor jobber Moderat Liste for å styrke kontakten med arbeidslivet gjennom hele studieløpet.

Moderat Liste vil:

 • Sikre at lokale tilpasninger slikt at studenter kan delta på arbeidslivsdagen
 • Etablere et karriereprosjekt i StudyArktis
 • Sikre mer kontakt med arbeidslivet i løpet av studiet
 • Gi instituttene ansvar for å få på plass en bedriftskontakt
 • Gjenopprette karrieresenteret på UiT
 • Videreutvikle og styrke ordningen med næringslivsmentorer
 • Samarbeide med bedrifter for å tilby internships av høy kvalitet på et bredt spektrum av studieprogrammer

 

Klima, miljø og bærekraft
Verden er i stadig endring, og som Norges arktiske universitet har UiT en særskilt rolle i å utforme hvordan morgendagens Arktis ser ut. En viktig del av å løse klimautfordringen, er prioritering av nyskapende forskning som kommer hele samfunnet til gode. Samtidig har universitetet også et ansvar i å selv føre bærekraftig drift. Derfor stiller Moderat Liste flere krav til universitetsledelsen om å kutte UiT sine klimagassutslipp og sikre at UiT lever opp til FNs-bærekraftsmål.

Moderat Liste vil:

 • Sikre nullutslipp innen 2030 på UiT
 • Stille krav om bærekraftig innkjøp på UiT
 • Utvide kildesortering og miljøtorg ved alle campuser
 • Legge til rette for ladning av el-sykkel
 • Utrede bysykkelordning ved UiT
 • Stille krav til at UiT prioriterer bærekraft i sin reisevirksomhet
 • Gjøre det enklere å reise miljøvennlig til universitetet, og mellom campuser
 • Jobbe for studentrabatt på buss
 • Gjøre garderobe og dusj lettere tilgjengelig for studenter og ansatte som går, sykler eller står på ski til universitetet

Forskning
Forskning er essensiell del av samfunnsoppdraget til UiT, og vår posisjon tilsier at vi bør være den største pådriveren for økt forskning knyttet til arktiske områder og nordområdene. Moderat Liste vil legge grunnmuren for stor verdiskapning i Nord-Norge for å gjøre landsdelen mer attraktiv og bærekraftig.
Moderat Liste jobber for at forskning på UiT skal være synlig i studiene og allment tilgjengelig. Vi heier på bedrifter som har utgangspunkt i forskning hos UiT og vil fortsette å styrke studenters mulighet til å kommersialisere sin forskning.

Moderat Liste vil:

 • Sikre at UiT er den største pådriveren for økt forskning knyttet til arktiske områder
 • Gi større frihet til å ta den doktorgraden studenter selv ønsker ved UiT
 • Få på plass mer kompetansesikring og et bedre regelverk for veiledere til gradsstudenter
 • Sikre at UiT sine forskningsprioriteringer er i tråd med landsdelens behov
 • Involvere flere studenter i forskningsarbeid
 • Fortsatt støtte bruk av Open Access i UiT sitt forskningsarbeid
 • Støtte studenter som ønsker å utvikle forskningen sin videre kommersielt

 

Flercampusmodellen
UiT er et stort universitet, med mange ulike utdanninger, campus og behov. For Moderat Liste er det viktig å arbeide for alle studenter, uavhengig av hvilken campus de tilhører og hvilken studie- og livssituasjon de befinner seg i. Gjennom Campustingene får tre av de største campusene mulig til å påvirke sin studiehverdag direkte, samtidig som campusene er representert i Studentparlamentet gjennom et eget valg. Moderat Liste har lyttet til campusene, og spurt om hvilke saker som er viktig for dem i tiden som kommer.

Campus Finnmark
Moderat liste vil jobbe for:

 • En legeordning for studentene på UiT Finnmark
 • En bedre informasjonsflyt og kommunikasjon mellom UiT Finnmark og studentene
 • Moderne møbler og lesesalsplasser på UiT Finnmark
 • Bedre tilgang på stikkontakter for studenter
 • Å få plass et tilbud med besøkshunder til studentene ved eksamen
 • Forlenget åpningstider i kantinene
 • Å gjøre det enklere å etablere nye studentforeninger og linjeforeninger ved UiT Finnmark

Campus Harstad
Moderat Liste vil jobbe for:

 • Raskere framgang med campusutviklingsplanen, spesielt opprettelsen av studenttreningssenter og kaféer.
 • Å sikre god kommunikasjon fra campusadministrasjon til studentene
 • Legeordning for studentene på UiT Harstad
 • Å få plass et tilbud med besøkshunder til studentene ved eksamen
 • Lengre åpningstider i kantinene
 • Å gjør det enklere å etablere nye studentforeninger og linjeforeninger ved UiT Harstad

Campus Narvik
Moderat Liste vil jobbe for:

 • Å videreutvikle mentorordningen
 • Å øke studentaktivitet og samholdet på campus
 • En legeordning for studentene på UiT Narvik
 • Å få plass et tilbud med besøkshunder til studentene ved eksamen
 • Forlenget åpningstider i kantinene
 • Å gjøre det enklere å etablere nye studentforeninger og linjeforeninger UiT Narvik
Share

Kommentarer er stengt.