Høy deltakelse i datainnsamlingen

Tannhelse i nord – del 2 datainnsamling og implementering

I løpet av 2013-2014 ble alle voksne pasienter som var i kontakt med de offentlige tannklinikkene i kommunene Tana, Nesseby, Porsanger, Karasjok og Kautokeino invitert til å delta i prosjektet Tannhelse i nord. Pasienter fra disse klinikkene fylte ut et fire-siders spørreskjema om blant annet egen tannhelse, bruk og fornøydhet med tannhelsetjenesten og en del bakgrunnsinformasjon slik som inntekt, utdannelse og etnisk tilhørighet.

Deltakerne i prosjektet ga også skriftlig tillatelse til at spørreskjemaopplysningen kunne kobles opp mot journaldata fra tannklinikkene.

Det var en meget høy deltakelse i prosjektet. Totalt var det 2146 personer som svarte på spørreskjema og som kom til den kliniske undersøkelsen på klinikken.  I Kautokeino fikk man en oppslutning på 97,6 %, i Nesseby 100 %, i Karasjok 94,5 %, i Porsanger 67,7 %, i Seida 89,3 %, i Tana Bru 96,5 %.  Tall som viser at om lag 90 % av de inviterte valgte å delta i prosjektet.

Prosjektet Tannhelse i nord har blitt utført som et nært samarbeid mellom den offentlige tannhelsetjenesten i Finnmark, Universitetet i Tromsø, Institutt for samfunnsmedisin og TkNN. Det har vært jobbet målrettet med kompetanseheving blant tannhelsepersonalet og utvikling av kvalitetssikring knyttet til rutiner for klinisk undersøkelse og journalføring. Samtlige medarbeidere på de berørte klinikkene har deltatt på flere fagseminarer i regi av prosjektet der faglig ekspertise fra TkNN og Institutt for samfunnsmedisin ved UIT har vært ansvarlig for faglig innhold. I forbindelse med gjennomføring av prosjektet og etterkontroll av datainnsamlingen, har kliniske prosedyrer på klinikkene blitt nøye kalibrert og fulgt opp. Tilbakemelding fra klinikkene er at prosjektets kvalitetssikringstiltak har medført en større grad av nøyaktighet og standardisering i de daglige kliniske rutinene.

Del 2 – Kvalitetssikring/analytisk- og implementeringsfase

Det er i mars 2015 sendt inn en prosjektsøknad til Helsedirektoratet (del 2 i prosjektet) som omhandler kvalitetssikring og systematisering av datamaterialet, og for å initiere prosesser som kan omsette kunnskapen til en forbedret tannhelse for den samiske befolkningen.

Prosjektets del 2 vil i løpet av 2015 kvalitetssikre og tilrettelegge dataene som er samlet inn for videre analyser. Dette gjøres i nært samarbeid med teamene på klinikkene. Det vil også jobbes med tilbakeføring av foreløpige resultater til de enkelte klinikkene til bruk i deres videre kvalitetssikringsarbeid og strategisk planlegging av virksomheten.

En av tannlegene ved Kautokeino tannklinikk vil, finansiert av TkNN, gå i gang med et PhD-prosjekt basert på innsamlet materiale fra Tannhelse i nord-prosjektet. PhD-prosjektet vil være forankret ved UIT Norges arktiske universitet. Temaet for PhD-arbeidet er forebygging av tannhelsen i samisk befolkning, og tannlegen antas å inneha doktorgraden i løpet av 2017. Tannlegen vil inneha en 20 % stilling ved tannklinikken i Kautokeino for å ha forankring til tannhelsetjenesten parallelt med sitt doktorgradsforløp.

Aktiviteter i 2015

Aktiviteter for 2015 er relatert til fase tre i prosjektet Tannhelse i nord kalt Kvalitetssikring/analytisk- og implementeringsfase.

 1. Kvalitetssikring av journaldata
  En tannpleier er engasjert i 3 måneder for å gå gjennom og kvalitetssikre og validere alle journalregistreringene i prosjektet.
 2. Datateknisk arbeid
  Teknisk bistand relatert til tilrettelegging og systematisering av datamaterialet inn i Universitetet i Tromsøs datasystem for personsensitive helseopplysninger.
 3. Tilbakemelding til klinikkene
  Alle klinikkene vil få individuelle tilbakemeldinger på utvalgte resultater. Det vil bli laget tilbakemeldingsrapporter til hver klinikk. Hensikten med dette er å gi klinikkene en mulighet til å benytte resultatene fra kartleggingen inn i videre strategisk utvikling og kvalitetsarbeid for virksomheten. Hvis klinikkene ønsker det, vil det bli avholdt folkemøter slik at de som deltok i prosjektet kan få en deskriptiv tilbakemelding.
 4. PhD-prosjekt
  Oppstart av PhD-prosjekt finansiert av TkNN. En av tannlegene som deltok i datainnsamlingen i prosjektet har valgt å gå inn på et PhD-løp basert på data fra Tannhelse i nord-prosjektet. Hun vil samtidig beholder en 20 % stilling i klinikken. Temaet for dette PhD-prosjektet vil være forebygging av tannhelsen i samisk befolkning. Dette er et eksempel på at prosjektet også bidrar til økt formell forskningskompetanse hos tannhelsepersonell i fylket.

Temasamling i Alta

Bildet viser de som var samlet i Alta på fagdagen i Tannhelse i Nord- prosjektet.

Bildet viser de som var samlet i Alta på fagdagen i Tannhelse i Nord- prosjektet.

Til sammen 28 medarbeidere på 6 tannklinikker var samlet i Alta den 26.-27. august i forbindelse med underveisevaluering og temasamling i Tannhelse i Nord-prosjektet.

Faglige input vedr. «Epidemiologi som forskningsmetode» ble gitt av Magritt Brustad, institutt for samfunnsmedisin ved universitetet i Tromsø og «Kunnskapsbasert praksis – en utfordring for tannhelsetjenesten» av Nils Oscarson, forskningsleder ved TKnn, Tromsø.

Prosjektkoordinator Ann Karin Pilskog Olsen oppsummerte arbeidet med spørreskjemaer etc. så langt og Tannhelsesjef Torill H. Lauritsen tok for seg veien fremover.

Hver klinikk presenterte sine erfaringer av datainnsamlingen så langt.
Det kom inn forslag til hvordan forbedre rutiner, hva fungerer godt, hva fungerer ikke, og hvordan øke deltakelsen.  Målet er å få en 80 % deltakelse, dvs. 25000 personer i alderen 18- 75 år i de fem kommunene Karasjok, Kautokeino, Tana, Nesseby, Lakselv.

Forskning er noe som ikke har vært vanlig i tannhelsetjenesten, og det kommer i tillegg til det vanlige arbeidet med pasienter, men engasjementet og motivasjonen var stor blant de som skal gjøre jobben ute på klinikkene. Kunnskapsbasert læring er interessant og vil gi oss muligheter til å arbeide mer evidensbasert til beste for den enkelte pasient.

Dette omfattende datagrunnlaget vil også åpne muligheter for å ta master- og doktorgrader i tannhelsetjenesten i Finnmark.

Bildet viser de som var samlet i Alta på fagdagen i Tannhelse i Nord- prosjektet.