Rettigheter

gavel in the handRett til innsyn og sletting av opplysninger om deg
Hvis du sier ja til å delta i studien, har du rett til å få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg. Du har videre rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene vi har registrert. Dersom du trekker deg fra studien, kan du kreve å få slettet innsamlet informasjon, med mindre disse opplysningene allerede er inngått i analyser eller brukt i vitenskapelige publikasjoner.

Forsikring
Deltakerne er dekket gjennom pasientskadeerstatningsloven

Frivillig deltakelse
Det er frivillig å delta i studien. Du kan når som helst, og uten å oppgi noen grunn, trekke ditt samtykke til å delta i studien. Det får ingen konsekvenser for deg dersom du takker nei til invitasjonen i forhold til fremtidig kontakt med tannhelsetjenesten.  Alle som ønsker å delta gir skriftlig samtykke til å delta og at informasjonen innhentet i studien kan brukes i henhold til hensikten med undersøkelsen. Om du nå sier ja til å delta, kan du senere trekke tilbake ditt samtykke uten at det påvirker din øvrige behandling.