Lokalisasjon av venøs trombose og risiko for påfølgende kreft

Av Hilde Jensvoll, PhD student i TREC
 
doctor with patient in hospitalKreft er en sterk risikofaktor for venøs trombose, og venøs trombose kan være første symptom på uoppdaget kreft. Det er omdiskutert hvorvidt pasienter med venøs trombose bør gjennomgå kreftutredning. Få studier har sett på om ulike lokalisasjoner av den venøse trombosen har betydning for kreftrisiko.

Nylig har en fransk prospektiv studie sammenlignet risikoen for påfølgende kreft ved overflatisk venøs trombose i bena, dyp venøs trombose (DVT) under kne nivå og DVT over kne nivå. Det ble inkludert 8256 pasienter med mistenkt venøs trombose i bena som var henvist for nærmere utredning med ultralyd. Av disse hadde 304 overflatiske venøs trombose, 536 hadde DVT i leggene og 327 hadde DVT over kne nivå.

I løpet av en oppfølgingstid på 3 år ble det oppdaget 42 krefttilfeller. Risikoen for kreft viste seg å være lik for de 3 lokalisasjonene, nærmere bestemt 3,4 % for de med overflatisk venøs trombose, 3,9 % for de med DVT i leggene og 3,9 % for de med DVT over kne nivå. Det ble også undersøkt hvorvidt utvalgte ultralyd funn hos pasienter med DVT i leggene (antall tromboserte vener, trombose diameter og mer nøyaktig anatomisk lokalisasjon) var assosiert med økt kreft risiko.  Det ble ikke påvist en sammenheng mellom disse karakteristika og risiko for kreft.

Studien konkluderer med at lokalisasjonen av venøs trombose i bena ikke har betydning for  påfølgende kreftrisiko. Lokalisasjonen kan dermed ikke brukes til å identifisere hvilke pasienter med venøs trombose som bør gjennomgå kreftutredning.

Artikkelen er publisert i Thrombosis and Haemostasis.

Reference: Galanaud JP, Arnoult AC, Sevestre MA, Genty C, Bonaldi M, Guyard A, Giordana P, Pichot O, Colonna M, Quere I, Bosson JL, for the O-SI. Impact of anatomical location of lower limb venous thrombus on the risk of subsequent cancer. Thrombosis and haemostasis. 2014; 112

 

 

 

Be the first to like.