Ubehandlet overfladisk venetrombose gir betydelig økt risiko for dyp venetrombose

Av Ellen Brodin, Førsteamanuensis i TREC

Data fra en nylig publisert dansk registerstudie viser at ubehandlet overfladisk venetrombose gir betydelig økt risiko for dyp venetrombose. Senior woman patient with UK nurse

Flere studier har de senere år vist at det er en sammenheng mellom overfladisk venetrombose (SVT) og risiko for trombose (blodpropp) i det dype venesystemet og lungeemboli. Akkurat hvor stor risikoen er, og hvordan man skal behandle disse pasientene, har vært under diskusjon.  Hvorvidt SVT også øker risikoen for arteriell trombose (hjerteinfarkt og hjerneslag) er ikke kjent.

Cannegieter og kollegaer publiserte i novemberutgaven av tidsskriftet Blood data fra en dansk registerstudie.  Befolkningen i Danmark ble fulgt opp gjennom en 30-årsperiode fra 1980 til 2012. I løpet av 30-årsperioden fant man 10973 pasienter med diagnosen SVT. Ut fra resten av befolkningen ble det laget en kontrollgruppe der man inkluderte 5 personer uten tidligere blodpropp per pasient som var sammenlignbare med hensyn til alder og kjønn. Risiko for venøs trombose, akutt hjerteinfarkt, hjerneslag og død ble undersøkt.

Pasienter med SVT hadde betydelig økt risiko for venøs trombose de første 3 månedene etter hendelsen. Sammenliknet med den generelle populasjonen hadde pasienter med SVT 71 ganger høyere risiko for å få dyp venetrombose de første 3 måneder etter SVT. Risikoen avtok etter 3 måneder, og etter 5 år hadde pasientene 5 ganger økt risiko for venøs trombose.

Når det gjaldt risiko for akutt hjerteinfarkt, slag og død var denne også høyest de første 3 månedene etter SVT, men betydelig lavere enn risikoen for dyp venetrombose.

Hvorvidt SVT aktiverer blodlevringssystemet på en slik måte at man også får blodpropp i det dype venesystemet eller at den overfladiske tromben utvikler seg til også å omhandle det dype venesystem er ukjent.

Denne studien vil kunne være med på å påvirke hvordan vi skal behandle SVT i fremtiden, og kanskje er det slik at pasienter med SVT bør få blodfortynnende behandling (antikoagulasjon) i 3 måneder istedenfor dagens retningslinjer som anbefaler 1 måned.

Referanse; Risk of venous and arterial thrombotic events in patients diagnosed with superficial vein thrombosis: a nationwide cohort study; Suzanne C. Cannegieter, Erzsébet Horváth-Puhó, Morten Schmidt, Olaf M. Dekkers, Lars Pedersen, Jan P. Vandenbroucke, and Henrik T. Sørensen, Blood. 2015 Jan 8;125(2):229-35.

 

2 people like this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *