Kan et filter i blodåren redusere faren for blodpropp i lungene?

Av Birgit Småbrekke, forskerlinjestudent I TREC

British GP talking to senior woman in surgery

En fransk studie publisert i Journal of American Medical Association (JAMA) har undersøkt effektiviteten og sikkerheten til vena cava filter – et filter som plasseres i kroppens nedre samlevene for å stoppe blodpropper på vei til lungene.

Observasjonsstudier har vist en kraftig økning i bruk av vena cava filter over de siste 30 årene. Likevel er det få studier som beviser effekten til filtrene, og retningslinjene varierer mye.

Den nylig publiserte kliniske studien fra Frankrike viste at bruk av vena cava filter sammen med blodfortynnende behandling (antikoagulasjon) ikke reduserer risikoen for tilbakevendende blodpropp i lungene (lungeemboli), sammenlignet med blodfortynnende behandling alene. Funnene støtter dermed ikke bruk av vena cava filter dersom pasientene kan behandles med blodfortynnende medikamenter.I studien en har pasienter med akutt og symptomatisk lungeemboli fått to ulike behandlinger; enten blodfortynnende behandling og innsatt vena cava filter, eller blodfortynnende behandling alene. Etter 3 og 6 måneder var det ingen forskjell mellom de to gruppene angående tilbakefall av lungeemboli, oppståtte dype venetromboser (DVT), alvorlige blødninger eller død.

Den randomiserte kliniske studien inkluderte 399 pasienter med akutt, symptomatisk blodpropp i lungene og minst 1 alvorlighetskriterium (for eksempel alder over 75 år eller aktiv kreft). Total 200 pasienter fikk både blodfortynnende behandling og vena cava filter, mens 199 fikk kun blodfortynnende behandling (kontrollgruppe).  Etter 3 måneder hadde det oppstått 6 tilbakevendende lungeembolier (3 %, alle førte til død) i filtergruppen, mot 3 (1.5%, 2 førte til død) i kontrollgruppen. Resultatene var like etter 6 måneder, og det var heller ingen forskjell mellom gruppene med tanke på blodpropper i kroppens dype vener (DVT), alvorlige blødninger eller generell dødelighet.

Forfatterne av studien argumenterer med at moderne antikoagulasjonsbehandling har blitt så bra at selv pasienter med høy risiko ikke har fordel av vena cava filter. Likevel vil vena cava filter være eneste behandlingsalternativ hos pasienter som ikke kan bruke blodfortynnende medikamenter (for eksempel på grunn av økt risiko for store blødninger i hjernen).

Referanse: Mismetti P, Laporte S, Pellerin O, et al. Effect of a Retrievable Inferior Vena Cava Filter Plus Anticoagulation vs Anticoagulation Alone on Risk of Recurrent Pulmonary Embolism: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2015

1 person likes this post.