Hjerteinfarkt i Tromsø: Redusert dødelighet og bedret risikostatus

Av Birgit Småbrekke, forskerlinjestudent i TRECYoung Woman Having Blood Test Done

I mange land har dødeligheten av hjertesykdom gått betydelig ned over de siste tiårene, og det har blitt foreslått at nedgangen hovedsakelig skyldes redusert andel røykere, lavere blodtrykk og lavere kolesterol. En ny studie fra Tromsø, publisert i tidsskriftet Circulation, har undersøkt hvordan trenden av dødelig hjerteinfarkt og kardiovaskulære risikofaktorer har utviklet seg i Tromsø fra 1995 til 2010. Studien viste at det var en stor nedgang i dødelighet som skyldes hjerteinfarkt, og at nedgangen hovedsakelig var drevet av at det var færre akutte dødsfall hos personer utenfor eller på vei til sykehus og en redusert dødelighet hos hospitaliserte pasienter.Fra et klinisk perspektiv har studien vist at endringer i risikofaktorer for hjerteinfarkt, som å slutte å røyke, senke kolesterolet, unngå overvekt og å begynne å trene, har et stort potensiale for å redusere forekomsten av hjerteinfarkt i befolkningen. Endringer i risikofaktorer vil ikke bare redusere antall hjerteinfarkt, men også redusere dødeligheten blant de som får hjerteinfarkt.

Studien viste at 50% av den reduserte dødeligheten skyldtes redusert antall hjerteinfarkt, mens 50% skyldtes redusert dødelighet hos de som fikk hjerteinfarkt. De fant også ut at 66% av nedgangen i antall hjerteinfarkt fra 1995 til 2010 skyldtes at folk fikk en sunnere livsstil og en mer gunstig kardiovaskulær risikoprofil.

Tromsøundersøkelsen ble for første gang gjennomført i 1974. Hensikten var primært å finne årsakene til den høye dødeligheten av hjerte- og karsykdommer, og å utvikle metoder for å forebygge hjerteinfarkt og hjerneslag.[1] Siden 1974 har det vært gjennomført seks studier av Tromsøs befolkning – og nå er den syvende godt i gang! Den nylig publiserte studien har brukt data fra Tromsø 4, Tromsø 5 og Tromsø 6, og inkluderte nesten 30.000 deltakere. De med tidligere hjerteinfarkt og de som flyttet før studiestart ble ikke inkludert. Risikofaktorene ble oppdatert hos deltakere som deltok på flere undersøkelser og som enda ikke hadde fått hjerteinfarkt.

I delanalysene fant forskerne ut at andelen som blir lagt inn på sykehus med EKG forandringer som tilsvarer hjerteinfarkt hadde en årlig reduksjon fra 1995 til 2010 på 4.3%. Det var også en årlig reduksjon i antallet som dør akutt av hjerteinfarkt utenfor sykehus eller på vei til sykehus på 7.6%. Studien fant også en økning de første årene i antall hjerteinfarkt som ikke kunne påvises med EKG, men ved hjelp av biomarkører som markerer skade på hjertemuskelen. Forfatterne mener at dette høyst trolig skyldes bedre tester og mer sensitive markører som gjorde det mulig å detektere mindre skader – altså at de i starten av studietiden fant flere av de som faktisk hadde hjerteinfarkt.

 

Referanse:

[1] https://uit.no/forskning/forskningsgrupper/sub?p_document_id=367276&sub_id=377865

Mannsverk J, Wilsgaard T, Mathiesen EB, Lochen ML, Rasmussen K, Thelle DS, et al. Trends in Modifiable Risk Factors Are Associated With Declining Incidence of Hospitalized and Nonhospitalized Acute Coronary Heart Disease in a Population. Circulation. 2016;133(1):74-81.

 

Be the first to like.