Omega-3-fettsyrer kan redusere risikoen for ny blodpropp hos eldre pasienter med tidligere blodpropp

Av Gunhild Lerstad, stipendiat

Blant pasienter som har hatt venøs blodpropp får omtrent en av tre en ny blodpropp innen de neste ti årene på tross av adekvat blodproppbehandling. Venøs blodpropp bidrar sterkt til funksjonssvikt og død, og dessuten er behandlingen av venøs blodpropp forbundet med fare for alvorlige blødninger. Det er derfor viktig å få klarlagt bedre hvilke faktorer som er assosiert med risiko for ny blodpropp slik at forebygging og behandling av venøs blodpropp forbedres ytterligere. Høyt inntak av fisk eller omega-3-fettsyrer er vist å redusere risikoen for førstegangs blodpropp. Det er imidlertid usikkert hvilken effekt omega-3-fettsyrer har på tilbakefall av blodpropp.

Dette ble undersøkt i en studie som nylig ble publisert i Journal of thrombosis and haemostasis. Omega-3-fettsyrer ble målt i blodet hos 826 pasienter i alderen over 64 år med venøs blodpropp. Pasientene ble så fulgt opp i gjennomsnittlig 29 måneder og forekomst av ny blodpropp ble registrert.

Forskerne fant de med middels høye og høye verdier av omega-3-fettsyrer hadde henholdsvis 61% og 83% lavere risiko for tilbakefall av blodpropp de neste 6 månedene sammenlignet med pasienter med lave omega 3 verdier. Dette funnet var uavhengig av forskjeller i kreft og død som begge er forbundet med venøs blodpropp. Etter 3 år fant forskerne ingen sammenheng mellom omega-3-fettsyrer og risiko for tilbakefall av blodpropp.

Resultatene fra studien tyder på at blant eldre pasienter med førstegangs blodpropp, har de med middels høye og høye verdier av omega-3-fettsyrer i blodet redusert risiko for tilbakefall av blodpropp de neste 6 månedene sammenlignet med pasienter med lave omega-3 nivåer. Forskerne påpeker imidlertid at det trengs mer forskning på området for å kunne si noe om nytteverdien av å forebygge ny blodpropp ved å gi omega-3-tilskudd.

Kilde: Omega-3 Fatty Acids Predict Recurrent Venous Thromboembolism or Total Mortality in Elderly Patients with Acute Venous Thromboembolism. Reiner et al. J Thromb Haemost. 2016. DOI: 10.1111/jth.13553 (publisert elektronisk i påvente av papirutgave).

Be the first to like.