Er fettstoffer i blodet forbundet med risiko for ny blodpropp?

Av Erin Mathiesen Hald
Postdoktor ved TREC

Pasienter som har hatt venøs blodpropp er utsatt for å få blodpropp på nytt, altså å få et tilbakefall. Dette gjelder særlig når behandling med blodfortynnende legemidler avsluttes. En forskningsgruppe i Leiden, Nederland, ønsket å se på hvorvidt nivåer av ulike fettstoffer i blodet kunne si noe om risiko for tilbakefall hos denne pasientgruppen. I en studie der 2000 pasienter ble undersøkt fant de imidlertid ingen slik sammenheng.

Venøs blodpropp (VTE) er vanlig og potensielt livstruende tilstand som behandles med såkalte blodfortynnende legemidler. Hos pasienter med blodpropp er det ofte utfordrende å bestemme varigheten av behandlingen. På den ene siden er det risiko for tilbakefall dersom behandlingen avsluttes for tidlig, og på den andre siden øker behandling med blodfortynnende risikoen for blødning. For best mulig tilpassing av behandling er det derfor viktig å få bedre kjennskap til risikofaktorer for tilbakefall.

De fulgte i alt 2016 pasienter med førstegangs blodpropp i gjennomsnittlig syv år med tanke på tilbakefall. Hos alle pasientene ble nivå av blodfettstoffer målt, og risiko for tilbakefall beregnet etter å ha tatt hensyn til alder, kjønn, vekt, diabetes, varighet av antikoagulasjonsbehandling (blodfortynnende behandling) og bruk av statiner eller østrogener. De så også på risiko for tilbakefall hos menn og kvinner separat, samt risiko for blodpropp avhengig av blodproppens lokalisasjon. De fant ingen sammenheng mellom nivå av blodfettstoffer og risiko for tilbakefall i noen av de undersøkte gruppene. Ut i fra denne studien synes det ikke nyttig å måle blodfettstoffer som ledd i oppfølging av pasienter med blodpropp, ettersom det ikke gir noen informasjon om hvem som er utsatt for tilbakefall.

Referanse: Morelli VM, Lijfering WM, Rosendaal FR, Cannegieter SC. Lipid levels and risk of recurrent venous thrombosis: results from the MEGA follow-up study. Journal of thrombosis and haemostasis (2017).

2 people like this post.