Hjerteinfarkt dobler risikoen for å få en kreftdiagnose

Pasienter med hjerteinfarkt har en nesten 50 % økt risiko for å få en kreftdiagnose sammenlignet med den normale befolkningen. Det fant vår forskerlinjestudent Ludvig Balteskard Rinde i en ny studie. Les intervjuet med Ludvig om studien hans her!

Alle spørsmålene er besvart av Ludvig Balteskard Rinde. Har du noen spørsmål? Ta kontakt med oss på vår Facebook-side: TREC – K. G. Jebsen senter for tromboseforskning.

Hva ville dere undersøke i denne studien og hvorfor?

Vi vet at hjerteinfarkt og kreft har mange av de samme risikofaktorene, og at kreftpasienter ofte er under økt risiko for sykdommer i hjertet og blodårene, på grunn av kreftbehandlingen. Samtidig vet vi at venøs blodpropp og kreft er nært tilknyttet, og at kreft ofte kan være det første tegnet på en slik blodpropp. Vi ville derfor undersøke om også pasienter med hjerteinfarkt har økt risiko for kreft.

Hva handler denne forskningen om?

Vi fant at pasienter med hjerteinfarkt har en nesten 50 % økt risiko for å få en kreftdiagnose sammenlignet med den normale befolkningen. Dette var etter å ha justert for forskjeller i alder og andre risikofaktorer som BMI, systolisk blodtrykk, diabetes, kolesterol, røyking, fysisk aktivitet og utdanningsnivå. Videre fant vi at risikoen var høyest det første halvåret etter hjerteinfarktet, da risikoen var mer en doblet. Fra det halvåret og opptil tre år etter infarktet fant vi ingen økning i risiko, men etter de tre årene var det en 60 % økt risiko for kreft sammenlignet med personer uten hjerteinfarkt.

Hvordan gikk dere frem for å undersøke dette?

Vi fulgte nesten 30 000 deltakere fra Tromsøundersøkelsene som ble gjennomført i 1994, 2000 og 2008, frem til studieslutt i 2010. I denne perioden fikk 1747 personer hjerteinfarkt, og av disse fikk 146 en kreftdiagnose. Vi innhentet informasjon om den generelle helsestatusentil alle deltakerne i da de ble innlemmet i Tromsøundersøkelsen første gangen.

Hva fant dere? Hva er det viktigste funnet?

Vi fant at hjerteinfarkt øker både kort- og langtidsrisikoen for kreft. Årsaken til en økt korttidsrisiko kan delvis skyldes at kreft oppdages som et bifunn, nesten som en tilfeldighet, i utredningen eller behandlingen av hjerteinfarktet. At vi ikke fant noen økt risiko fra et halvt til tre år kan skyldes at mange av de krefttilfellene som normalt ville bli oppdaget ble tidligere oppdaget i samband med innleggelsen for hjerteinfarkt.

Langtidsrisikoen for kreft etter hjerteinfarkt var høyere enn tilsvarende for kreft og venøs blodpropp. Dette kan skyldes felles risikofaktorer, men risikoen var fremdeles økt etter at vi hadde justert for vanlige risikofaktorer for hjerteinfarkt og kreft, som røyking, fedme og inaktivitet. En annen årsak kan være at medikamenter man får etter hjerteinfarkt påvirker risikoen. Mest sannsynlig er det likevel at det er genetiske faktorer som disponerer for begge sykdommene eller risikofaktorer vi ikke har klart å justere for, som for eksempel inflammasjon.

Var dette som forventet eller var det overraskende?

Tidligere studier har vært litt delt i synet, og det er ingen veldig gode studier som har undersøkt risikoen for kreft etter hjerteinfarkt i den generelle befolkningen. At risikoen var høy like etter infarktet var kanskje noe som forventet da dette kan tillegges økt mengde av undersøkelser, men at risikoen fremdeles var så høy etter tre år, til tross for justering av risikofaktorer, var overraskende.

Hvilken betydning har funnene deres?

I klinisk praksis gir kanskje ikke funnene noen radikal endring per nå. Hver dag er det omtrent 35 personer i Norge som får hjerteinfarkt, og man kan ikke undersøke alle disse for kreft. Om det likevel er flere tegn som kan tyde på at pasientene har kreft, kan dette være med på å gjøre klinikere mer oppmerksom på det. I tillegg er det viktig at man i fremtiden klarer å finne enda flere felles risikofaktorer for kreft og hjerteinfarkt.

Hva er det mest interessante ved denne forskningen?

Det mest spennende med denne forskningen er at det ikke bare er pasienter med venøs blodpropp som har økt risiko for kreft, men også de med hjerteinfarkt. Mest overraskende er det at risikoen er så høy, også i lang tid etter infarktet. Dette tyder på at det finnes noen risikofaktorer som er felles for kreft og hjerteinfarkt vi enda ikke kjenner til.

Referanse: Rinde, L.B., Småbrekke, B., Hald, E.M. et al. Myocardial infarction and future risk of cancer in the general population—the Tromsø Study. European Journal of Epidemiology (2017).

Be the first to like.