Hjelper mer intensiv blodproppbehandling mot langtidskomplikasjoner?

Av Erin M. Hald
Postdoktor ved TREC

Mange pasienter som har hatt blodpropp i leggen vil få vedvarende plager i etterkant, til tross for god behandling. I en stor studie som nylig ble publisert, fant man ingen behandlingsgevinst av å legge til mer intensiv behandling med tilførsel av blodproppløsende medisin rett i blodproppen.

Hos pasienter som har hatt blodpropp i leggen, vil opp mot halvparten, tross adekvat blodfortynnende behandling, utvikle posttrombotisk syndrom. Posttrombotisk syndrom er en tilstand som karakteriseres av vedvarende hevelse, hudkløe og smerter i det affiserte beinet. Små studier har tidligere antydet at man ved å gi såkalt kateterbasert trombolyse kan redusere risikoen for utvikling av posttrombotisk syndrom. Ved kateterbasert trombolyse gis et blodproppløsende medikament direkte inn i blodproppen ved hjelp av et kateter og suppleres eventuelt med utsuging, «utfisking» eller knusning av resterende blodproppmasser, såkalt farmakomekanisk trombolyse.

I den nylig publiserte ATTRACT-studien (The Acute Venous Thrombosis: Thrombus Removal with Adjunctive Catheter-Directed Thrombolysis Study) ønsket man å se nærmere på hvorvidt kateterbasert trombolyse supplert med mekanisk fjerning av blodpropprester virkelig er effektivt med tanke på å forebygge posttrombotisk syndrom. Studien inkluderte i alt 692 pasienter med blodpropp over knenivå fra 56 deltagende senter i USA. Pasientene ble tilfeldig fordelt til å enten motta standard behandling med blodfortynnende legemidler eller gjennomgå farmakomekanisk trombolyse. Forskerne fulgte deretter pasientene videre i ytterligere to år med tanke på utvikling av posttrombotisk syndrom. De registrerte også blødningskomplikasjoner i de to behandlingsgruppene.

Hovedfunnet i studien var at det ikke var noen forskjell i forekomst av posttrombotisk syndrom mellom de to gruppene. Farmakomekanisk trombolyse så likevel ut til å redusere alvorlighetsgraden av posttrombotisk syndrom hos de pasientene som utviklet dette. Det var svært lite blødningskomplikasjoner i studien, men det var klart flere som fikk alvorlige blødninger blant dem som gjennomgikk trombolyse enn blant de som fikk ordinær behandling. Ut i fra denne studien konkluderer forskerne med at de fleste pasienter med blodpropp over knenivå ikke bør tilbys farmakomekanisk trombolyse da gevinsten ikke er stor nok til å rettferdiggjøre den økte blødningsrisikoen. Imidlertid kan behandlingen fremdeles ha nytte i selekterte pasientpopulasjoner.

Vedantham S, Goldhaber SZ, Julian JA, et al. Pharmacomechanical catheter-directed thrombolysis for deep-vein thrombosis. N Engl J Med. (2017).

Be the first to like.