Er det sammenheng mellom alkohol og risikoen for å få blodpropp?

Av Cathrine Ramberg
Stipendiat ved TREC

Hva du velger å spise og drikke vil påvirke deg, men i hvilken grad kan slike livsstilsfaktorer relateres til sykdom? I en nyere studie tar forskere ved Harvard i USA for seg nettopp sammenhengen mellom alkoholkonsum og risikoen for å få blodpropp i lungene. Forskerne testet om det var hold i hypotesen deres om at det å drikke litt alkohol jevnlig ville være forbundet med lavere risiko for å utvikle blodpropp.

Populasjonsundersøkelser, som vår egen Tromsøundersøkelse, er av stor verdi for forskere over hele verden. I USA startet det i 1976 en helseundersøkelse hvor kvinnelige sykepleiere fra elleve av de amerikanske statene ble invitert til å delta. Sykepleierne ble så over tid tilsendt spørreskjema hvor de svarte på spørsmål om sin livsstil og sykdomshistorikk. I forbindelse med spise- og drikkevaner, måtte sykepleierne spesifisere hvor mye og hvor ofte de drakk alkohol, samt hvilken type alkohol de i så fall valgte – vin, øl eller sprit. I 1986 ble det opprettet en liknende undersøkelse hvor bare mannlige helsearbeidere ble invitert til å delta. De ble på samme måte som de kvinnelige sykepleierne spurt om sine kostholdsvaner og sykdomshistorikk. Forskere ved Harvard har nå tatt i bruk denne informasjonen i sin forskning og publiserte nylig en artikkel i tidsskriftet «Journal of Thrombosis and Haemostasis», hvor de undersøkte om risikoen for å få blodpropp i lungene kunne tilskrives hvor mye og hvor ofte studiedeltakerne drakk alkohol.

Hvorfor tenker man at det å drikke alkohol kan spille en rolle for om du får blodpropp i lungene? Det er kjent at alkohol senker nivåene av noen av koagulasjonsfaktorene i blodet, altså vil ikke blodet levre seg like lett. I tillegg øker også alkohol blodets evne til å bryte ned en blodpropp, ved at blodets nivå av vevsaktivatoren av plasminogen, også kalt tPA, stiger. Ved hjelp av statistiske modeller undersøkte forskerne om de kunne finne en sammenheng mellom alkoholinntaket til studiedeltakerne, typen alkohol, og hvem som senere utviklet blodpropp. Resultatet av studien viser at for alle parameterne som ble undersøkt, fantes det ingen sammenheng mellom det å drikke alkohol og det å senere utvikle blodpropp i lungene. Om mangelen på en sammenheng er faktisk eller heller bunner i at studiepopulasjonen ikke var den rette å undersøke dette i, er ikke forskerne sikre på, og de foreslår derfor at flere studier bør undersøke samme tema. Så vil tiden vise om våre drikkevaner kanskje har en innvirkning på risikoen for blodpropp.

Referanse: Harrington LB, Hagan KA, Mukamal KJ, Kang JH, Kim J, Crous-Bou M, Lindström S, Rimm EB, Kabrhel C, Jensen MK. Alcohol consumption and the risk of incident pulmonary embolism in US women and men. Journal of Thrombosis and Haemostasis.

Be the first to like.