Besvimelse kan skyldes blodpropp

Av Hanne Skille, forskerlinjestudent TREC

Ny studie viser at dersom du blir innlagt for lungeemboliførstegangs-besvimelse, kan årsaken være blodpropp i lungene dine!

I følge nåværende klassifikasjoner kan besvimelse skyldes lavt blodtrykk, være mediert av nervesignaler eller forårsakes av hjerte-kar problematikk. Blodpropp i lungene er en form for hjerte-kar sykdom og er en alvorlig, potensielt dødelig tilstand, men som ved diagnostisering effektivt kan behandles. Til tross for at medisinske lærebøker inkluderer blodpropp som en mulig forklaring for førstegangs-besvimelse, er dagens retningslinjer lite rettet mot kartlegging av denne diagnosen. Det er derfor viktig å undersøke den faktiske forekomsten av blodpropp som årsak til førstegangs-besvimelse, slik at et målrettet utrednings- og behandlingsregime kan benyttes.
Continue reading

1 person likes this post.

Omega-3-fettsyrer kan redusere risikoen for ny blodpropp hos eldre pasienter med tidligere blodpropp

Av Gunhild Lerstad, stipendiat

Blant pasienter som har hatt venøs blodpropp får omtrent en av tre en ny blodpropp innen de neste ti årene på tross av adekvat blodproppbehandling. Venøs blodpropp bidrar sterkt til funksjonssvikt og død, og dessuten er behandlingen av venøs blodpropp forbundet med fare for alvorlige blødninger. Det er derfor viktig å få klarlagt bedre hvilke faktorer som er assosiert med risiko for ny blodpropp slik at forebygging og behandling av venøs blodpropp forbedres ytterligere. Høyt inntak av fisk eller omega-3-fettsyrer er vist å redusere risikoen for førstegangs blodpropp. Det er imidlertid usikkert hvilken effekt omega-3-fettsyrer har på tilbakefall av blodpropp.

Continue reading

Be the first to like.

Arvelig blodpropp hos kvinner – påvirkes risikoen av hvem den nedarves fra?

Av Line H. Evensen, stipendiat

Risiko for venøs blodpropp kan påvirkes av mange faktorer, men blant kvinner i fertil alder kan blodpropphendelser ofte relateres til hormonelle faktorer slik som graviditet eller bruk av p-piller. Flere studier har også vist at risiko for venøs blodpropp har en betydelig arvelig faktor, og at blodpropp i nær familie øker risikoen mer hos kvinner i fertil alder enn hos menn i samme aldersgruppe. Det er derimot uvisst om risikoen for blodpropp hos kvinner påvirkes av om det er en kvinne (mor, søster) eller mann (far, bror) i nær familie som tidligere har hatt blodpropp, og om et hormonrelatert tilfelle av blodpropp hos denne personen (mor eller søster) har noen innvirkning.

Continue reading

1 person likes this post.

Ny markør for venøs blodpropp oppdaget

Av Caroline Lind, stipendiat

Venøs blodpropp oppstår som følge av et komplisert
samspill mellom gener, miljø- og livsstilsfaktorer. Selv om ulike metoder for å finne de som står i fare for å få sykdommen eksisterer, er venøs blodpropp fremdeles en vanlig sykdom som bidrar sterkt til funksjonssvikt og død. I tillegg er behandlingen av venøs blodpropp forbundet med fare for alvorlige blødninger. Det er derfor et sterkt behov for å forbedre verktøyene som i dag brukes i klinisk praksis for å finne de som står i fare for å få en førstegangs blodpropp, men også tilbakefall av venøs blodpropp. Et steg på veien for å forbedre de kliniske verktøyene er å finne nye markører som viser om en person står i fare for å få venøs blodpropp. Continue reading

Be the first to like.

Blodpropp i beina øker risikoen for å bli arbeidsufør

Av Sigrid Brækkan 

En nylig publisert studie viser at personer som har hatt blodpropp har 30% høyere risiko for bli framtidige mottakere av uføretrygd enn de som ikke har hatt blodpropp. Dette gjaldt spesielt etter blodpropp i beina som hadde oppstått uten åpenbare årsaker, hvor risikoen var 70% høyere. Funnene tyder på at tapt arbeidstid som følge av uførhet kan bidra til å øke samfunnskostnadene av blodpropp utover kostnadene knyttet til selve behandlingen.

Continue reading

Be the first to like.

Does the Y chromosome play a role in venous thrombotic disease?

By Robin Liang, PhD student at TREC

Venous thrombosis (VT) is a common disease, with men having a yet unexplained higher risk of both a first and recurrent event. Previously it had been shown that certain Y ancestral lineages, or haplogroups, may have a predisposing effect on several cardiovascular diseases, including atherosclerosis and coronary artery disease. A research group in Leiden, the Netherlands, have explored the association between Y chromosome haplogroups and the risk of first and recurrent venous thromboembolism.

Continue reading

Be the first to like.

Mistanke om lungeemboli- hvem trenger CT-undersøkelse?

Av Gro Grimnes, stipendiat i TREC

Lungeemboli er en alvorlig tilstand hvor tidlig diagnostikk og behandling kan være avgjørende. Symptomene på lungeemboli, som tung pust, pusteavhengige smerter og hoste, er vanlige også ved andre tilstander som for eksempel lungebetennelse. For sikker diagnose er det derfor ofte nødvendig med CT-røntgen av lungene.

Continue reading

1 person likes this post.