På Norsk

Finnmarkslandskap i endring og TUNDRA – hva handler dette om?

Forskere ved NORUT Alta og Universitetet i Tromsø samarbeider om et prosjekt – Finnmarkslandskap – som skal undersøke folks oppfatninger om hvordan Finnmarkseiendommen (FeFo) i sin ressurs- og arealdisponering ivaretar interessene deres, og hvordan dette påvirker oppslutningen om FeFo som henholdsvis forvaltningsorgan og næringsaktør. Prosjektet skal også undersøke hvordan og i hvilken grad, folk er avhengige av naturen, for bedre å få innsikt i ressursbrukernes egen evne til å tilpasse seg og påvirke endringer. Dette vil gjennomføres gjennom to spørreundersøkelser; en befolkningsundersøkelse og en undersøkelse rettet mot spesifikke brukergrupper, og intervjuer på seks steder i Finnmark.

finnmark-small1

En av arbeidspakkene i Finnmarkslandskaps-prosjektet – intervjudelen – er en del av et større forskningsprosjekt omtalt som TUNDRA, ledet fra Universitetet i Tromsø.  TUNDRA har som mål å forstå hvordan miljøforvaltning, politikk og sosioøkonomiske forhold påvirker økosystemtilstand og tjenester relevante for ressursavhengige lokalsamfunn i sirkumpolare, tundra økosystemer. Begrepet økosystemtjeneste forstår vi som de mange måter folk nyter godt av naturen på. Blant annet vil vi se på hva ressursene betyr som grunnlag for ordinært utkomme og biinntekt, matauke, stedstilhørighet og rekreasjon. Hva anser folk som nøkkel-ressurser som de lokalt er avhengige av?

TUNDRA som et internasjonalt prosjekt, innebærer at vi sammenligner ressursavhengige lokalsamfunn i de sirkumpolare regionene. Dette gjør vi først ved å studere likheter og forskjeller i styringsordninger og sosioøkonomiske forhold, dernest gjennomfører vi intervju i utvalgte lokalsamfunn i de ulike regionene. For at det skal være mulig med en sirkumpolar sammenligning av resultatene fra disse intervjuene, må lokalsamfunnene være lokalisert i tundralignende områder, tradisjonell bruk av naturen må stå sentralt og størrelsen på innbyggerantallet må ikke overstige 5000. Intervjuundersøkelsene gjennomføres i Canada, Norge og Russland. Undersøkelsesområdene i Norge er alle lokalisert til Finnmark.

Det betyr at forskerne i regi av Finnmarkslandskap (som den norske delen av TUNDRA), skal gjennomføre intervju 6 steder i Finnmark i løpet av 2012. For å kunne belyse faktisk ressursbruk og forskjeller i de mange måter folk nyter godt av naturen på, folks avhengighet av ressursene og deres opplevelse av mulighetene til å påvirke ressursforvaltningen, er vi på jakt etter data som sier noe om folks egen verdisetting og faktisk bruk av økosystemtjenester.