Oppfølging av nyutdanna lærere

I kjølvannet av St.meld.nr.11 (Læreren: Rollen og utdanningen, 2008-2009) ble blant annet en mentorordning for oppfølging av nyutdanna lærere i skolen innført. Denne veileder-/mentorordningen har imidlertid fungert ulikt fra skole til skole, og fortsatt velger nesten en tredjedel av alle nyutdanna lærere å slutte i jobben i løpet av de første årene som yrkesaktive lærere (Hollup & Sommer Holm, 2015). Mens det tidligere har vært vanlig å hevde at det såkalte «praksissjokket», der nyutdanna lærere opplever for store undervisningsfaglige utfordringer, må ta skylda, er utfordringene nå i større grad knyttet til diskrepansen mellom lærerutdanning og lærerhverdagen blant annet når det gjelder de mange administrative oppgavene den enkelte lærer må utføre og den hyppige vekslinga mellom pedagogiske og administrative oppgaver som kreves av dagens lærere.

Det er ikke skolene alene som skal ha ansvaret for at nye lærere skal lykkes i skolen, også lærerutdanningene må være med på å ruste framtidige lærere enda mer til det som vil møte dem. I rapporten Om lærerrollen. Et kunnskapsgrunnlag (2016), foreslås flere konkrete tiltak for å styrke dagens lærerutdanning. De tre første punktene omhandler partnerskap og samarbeid mellom høyere utdanning og skoler om oppfølginga av nytilsatte (2016:211-213). Et slikt partnerskap jobbes det med å styrke, blant annet gjennom Universitetsskoleprosjektet. På bakgrunn av innspill fra nye og gamle lærere og skoleledere i Troms, er det utformet en plan for en slik oppfølging. Modellen vil fungere som en pilot for oppfølging av nyutdanna som har sitt første, andre eller tredje arbeidsår i skolen, men vil på sikt fungere som et bidrag i arbeidet med å utvikle fastere strukturer og rutiner for oppfølging, i henhold til nye nasjonale retningslinjer. Oppfølginga består av 10 samlinger på 4 timer fordelt på månedene august til juni (skoleåret 2018/2019). Alle samlingene vil være fra 12.15-16.00 og er lagt til ulike ukedager (mandag-fredag) for å unngå for mye trykk på enkelte dager. De fire timene vil være fordelt på fellesseminar for alle nyutdanna som deltar og kursing i sentrale elementer av lærerjobben og gjennomføres på Universitetet i Tromsø.

Faglig ansvarlig for prosjektet.er Hella Veierud Busch, ILP

Plan for seminarene