Styringsgruppa

Styringsgruppas sammensetning:

 • Prodekan ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (leder)
 • Prosjektkoordinator (sekretær)
 • Studieleder ved lektorutdanning for trinn 8-13 og PPU
 • Representant fra yrkesfagene
 • Fylkesutdanningssjefen, Troms fylkeskommune
 • Representant for rektorkollegiet i TFK
 • Studentrepresentant

 

Styringsgruppas mandat

Styringsgruppa har det overordnete ansvaret for prosjektet, og skal være et dialogforum for universitetsskoleprosjektets samarbeidspartnere der det tas prinsipielle avgjørelser. Styringsgruppa skal ha minst ett møte hvert semester. Gruppa kan invitere andre til å delta på sine møter. Prosjektkoordinator har sekretærfunksjon og ansvar for å kalle inn til og forberede saker i samarbeid med lederen av styringsgruppa.

 

Styringsgruppas ansvar og oppgaver:

 • Overordnet strategisk ansvar for prosjektet, og skal sikre at mål, oppgaver og progresjon ivaretas
 • Sikre en klar ansvarsfordeling mellom UiT Norges arktiske universitet og Troms fylkeskommune, og reforhandle aktuelle avtaler
 • Utvikle en plan for prosjektperioden, foreta årlig godkjenning av aktivitetsplaner, avgi rapport og videreutvikle planer for prosjektet
 • Utforme avtale med universitetsskoler, avgjøre lengden på avtaleperioder, antallet universitetsskoler, utvalgskriterier og utvalgsprosess.
 • Ta initiativ til tiltak for å skaffe økonomiske midler til prosjekter. Eventuelle midler til ulike delprosjekter fordeles av styringsgruppa