Universitetslærebedrifter

Helhetlig videregående fag- og yrkesopplæring – Samarbeidsutvikling gjennom universitetsskoler, pilotskoler og universitetslærebedrifter

Universitetsskoleprosjektet (USP) 8-13 er et samarbeid mellom lektorutdanningen ved UiT Norges arktiske universitet og Troms fylkeskommune. Universitetsskolene skal være lektorutdanningens partnere i et gjensidig samarbeid for å styrke forskning og utviklingsarbeid i skolene og heve kvaliteten på praksis for studentene.

Fag- og yrkesopplæringen i videregående opplæring består normalt både av opplæring i skole og bedrift, og overgangen for elever til bedriftsopplæring og samforståelse for opplæringen er viktig for helhetlig videregående fag- og yrkesopplæring. Et viktig satsingsområde er derfor å utrede muligheten for å knytte universitetslærebedrifter til prosjektet.

En universitetslærebedrift vil være en bedrift som ønsker å ha fokus på utvikling av samarbeidsformer mellom skole, bedrift og lektorutdanningen. Veien fra lærerutdanner ved UiT til den virkeligheten yrkesfagelevene møter i arbeidslivet er lang. For å kunne utdanne nye lærere som ser mulighetene og utfordringene ved tverrfaglig arbeid og relevans, er det nødvendig å skape en naturlig kunnskapsutveksling på alle nivåer.

I et arbeid med å utvikle samarbeidet med en universitetslærebedrift vil fokuset være delt. Fokuset på det tverrfaglige arbeidet i skolen er viktig, men like sentralt er det å sørge for at tematikken og kjennskap til opplæringsformer og ulike arbeidsmåter blir behandlet i lærerutdanningen. Videre vil et slikt samarbeid også kunne bidra til økt fokus på gjensidig kunnskap om elevene og lærlingenes utfordringer.

Noen mulige utviklingsområder vil kunne være:

  • Bidra til en økt forståelse av yrkesfag for lærerutdannere og lærerstudenter
  • Bedre samspillet mellom bedrifter og skole gjennom å prøve ut nye former for samarbeid.
  • Tettere oppfølging av elever i praksis og lærlinger
  • Forsterke og utvikle hospitering som et verktøy for kunnskap- og erfaringsdeling
  • Kompetanseutvikling gjennom samarbeid med UiT