Velkommen til Kvinner og kreft

Ved Institutt for samfunnsmedisin (ISM) på Universitetet i Tromsø ble det i 1991 startet en landsdekkende undersøkelse kalt ‘Kvinner, livsstil og helse’, senere endret undersøkelsen navn til Kvinner og kreft. Fra starten og frem til 2006 har 172.000 kvinner i alderen 30-70 år fylt ut og returnert sitt spørreskjema til instituttet. Hovedfokus har vært satt på sammenhenger mellom kvinners livsstil og risiko for kreft, men materialet gir også anledning til å studere mange sider av kvinners levevilkår og deres sammenhenger med risiko for ulike helseproblemer. Spørreskjemaene har vært rettet mot levesett, med fokus på bruk av p-piller, hormonbruk i overgangsalderen, kosthold med spesiell vekt på fiskekonsum, og solvaner inkludert bruk av solkrem. Det er også tatt med spørsmål om kreft i familien, mosjon, røykevaner, sosiale forhold, svangerskap og fødsler, og så videre. Eksempel på spørreskjema finner du her. Opplysningene kan brukes i tverrsnittsanalyser for å se på levesett og helsetilstand ved utsendelsestidspunktet, dels vil vi følge opp kvinnene gjennom koblinger mot helseregistre for å se på kreftsykelighet og dødelighet av ulike årsaker. Den siste koblingen ble gjort i våren 2011.

Kvinnene som deltar i undersøkelsen er tilfeldig valgt ut fra hele landet. Utvelgelsen skjer i samarbeid med Statistisk Sentralbyrå, og det er lagt stor vekt på datasikkerhet og personvern. I 1998 ble ‘Kvinner og Kreft’ innlemmet i European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC). EPIC-studien er et Europeisk samarbeidsprosjekt som omfatter ti europeiske land (Spania, Italia, Frankrike, Hellas, Tyskland, Nederland, Storbritannia, Sverige, Danmark og Norge).

Fra 2006 har vi samlet inn blod i det som kalles postgenom-studien. Denne delen av undersøkelsen gir oss muligheten til å studere sammenhengen mellom gener som er aktive ved blodprøvetakingen, og senere risiko for kreft. Dette vil så bli sammenholdt med opplysninger fra spørreskjemaene. Vi har nå nådd målet på 50.000 blodprøver og blodprøveinnsamlingen er derfor avsluttet. I tillegg er det samlet inn 800 biopsier (små biter av brystvev), halvparten fra friske kvinner og halvparten fra kvinner med brystkreft, som et ledd i studien. Da dette er et relativt nytt og ukjent felt, er det fra 2009-2013 bevilget midler fra European Research Council (ERC), blant annet for videreutvikling av metoder og analyser. Denne delen av studien kalles Transcriptomics in Cancer Epidemiology (TICE).

Vi vil benytte anledningen til å takke alle for deres bidrag til kreftforskningen.