Emneportefølie

Emneportefølje innen geofarer – Institutt for geovitenskap pr. februar 2021

(Course portfolio for geohazards as per February 2021)

There are a mix of bachelor and masters courses that may be interesting or relevant to students who are looking to increase their geohazards knowledge. While there is no formal geohazards specification for the degree, choosing the right courses can set you up to take a relevant masters thesis topic in your area of interest.

Emnekode og tittel: GEO-2012 Geofarer
Studiepoeng og nivå: 10 SP, bachelor
Emneansvarlig: forsker Louise Vick
Emneinnhold:

Geofarer er hendelser koblet til geologiske og/eller geofysiske prosesser, som potensielt kan lede til skade på miljø og/eller samfunn. Emnet har som mål å gi en innføring i forskjellige typer geofarer, deres potensielle konsekvenser og hva man kan gjøre for å forebygge naturkatastrofer. Hovedfokus vil være på norske geofarer, men ekstreme hendelser fra andre deler av verden vil dras inn som eksempler der det er formålstjenlig. Emnet skal formidle forståelse for de geologiske og fysiske prosesser som driver geofarer og hvordan samfunnet blir påvirket. Det skal gi innblikk i geotekniske metoder for å håndtere geofarer, og hvilke tiltak som kan iverksettes for å hindre katastrofale hendelser. Det vil legges vekt på å bygge opp en forståelse for samspillet mellom natur og samfunn, og hvordan dette samspillet kontrollerer de potensielle konsekvenser av en hendelse.

Hovedfokus vil være prosesser bak skred, flom, tsunami, jordskjelv og vulkanutbrudd, og mulige konsekvenser av disse, samt metoder for å kvantifisere risiko. I tillegg diskuteres vekselvirkninger mellom forskjellige typer geofarer, forebygging og håndtering av katastrofer samt kvantifisering og håndtering av usikkerheter. Kurset vil inneholde tre komponenter; en teoretisk, en praktisk og en feltbasert del. De teoretiske læringsaktivitetene vil i hovedsak være studentaktive. Videre vil en viktig del av kurset være praktiske undervisningsaktiviteter der studentene selv kan jobbe med forskjellige aspekter av pensum. For å få førstehånds kjennskap til aktuelle geofarer i nærmiljøet vil det gjennomføres en ekskursjon der studentene vil presenteres ulike geofarer (for eksempel flom og skred) samt forskjellige sikringstiltak, og vil få mulighet for selv å identifisere potensielle og tidligere hendelser i felt.

Emnekode og tittel: (GEO-2201 foreløpig for pilot V-21) Løsmasseskred og skråningsstabilitet
Studiepoeng og nivå: 10 SP, bachelor
Emneansvarlig: universitetslektor Marius Mathisen Søvik (NGI)
Emneinnhold:

Kurset vil gi en introduksjon til geoteknikk, og spesielt skråningsstabilitet og løsmasseskred. I tillegg til et overordnet blikk på mekanikken bak løsmasseskred, undervises hands-on problemstillinger relatert til skred som geoteknikere og geologer kan komme borti i arbeidslivet. Norsk regelverk og kartlegging, med fokus på kvikkleireskred, vil være tema.
Tema som blir dekket:
-klassifisering av jord
-introduksjon til geoteknikk og mekanikk, med fokus på skråningsstabilitet
-grunnundersøkelser og geotekniske materialparametere
-skråningsstabilitet
-nedbørsutløste skred
-faresonekartlegging og oversikt over lovverk, med fokus på kvikkleireskred.

Emnekode og tittel: GEO-3128 Marine Geohazards
Studiepoeng og nivå: 5 SP, master
Emneansvarlig: prof. Stein Bondevik (HVL)
Emneinnhold:

The course deals with marine geological processes that can pose a threat to human life and/or installations at sea and onshore. These processes includes topics such as slope stability and submarine slides, fluids in the subsurface (e.g. pockmarks, mud volcanoes, gas hydrates, CO2-storage, blowouts) and tsunamis generated from earthquakes (faults) and submarine slides. Examples from these topics are further explored through practical exercises.

Emnekode og tittel: GEO-3135 Rock-Slope Failures: Geology, Hazard and Monitoring
Studiepoeng og nivå: 10 SP, master
Emneansvarlig: forsker Louise Vick
Emneinnhold:

Within the scope of this course the students will get theoretical and applied training in hazard assessment and monitoring of unstable rock slopes. The course builds on the student’s prior geological knowledge, and aims to give a wide-ranging understanding of rock-slope failure theory, from rock mechanics, structure and kinematics, to landslide types and hazard characterization.

Students will learn about and apply methods for characterization of unstable rock slopes including field mapping, desktop mapping, drone technology and photogrammetry, monitoring and instrumentation and remote sensing methods. Furthermore, students will learn how to characterize and assess the slope hazard (and secondary effects) using numerical modelling techniques and the Norwegian risk assessment system.

The field course component will introduce the student to multiple types of rock-slope hazards in the dramatic north Troms mountain environment. Practical exercises and field investigations will give the students a systematic approach to the topic.

Emnekode og tittel: (GEO-3222 foreløpig for pilot V-21) Snow Avalanches Science and Management
Studiepoeng og nivå: 10 SP, master
Emneansvarlig: førsteamanuensis Christian Jaedicke (NGI)
Emneinnhold:

This course will give you an introduction and hands-on training on avalanche related physical processes, technical aspects and risk management in relation to Norwegian law and regulations.
Topics covered:
-personal safety in avalanche terrain
-avalanche history and events
-snow processes and avalanche formation
-avalanche motion and dynamic modelling
-regulations and hazard mapping
-avalanche mitigation
-avalanche forecasting
-risk management
We will also have excursions to visit avalanche exposed settlements and roads as well as study snow properties and assess the avalanche danger in the field.