Forskningsgruppe ved UiT’s Senter for kvinne- og kjønnsforskning

 • Kjersti Fjørtoft
 • Sigfrid Kjeldaas
 • Katrin Losleben
 • Lilli Mittner
 • Malin Rönnblom
 • Deatra Walsh

Styringsgruppe

 • Kenneth Ruud (Prosjektleder Prestisje-prosjektet)
 • Hege Skogvang (Sekretær Likestillingsutvalg ved UiT)
 • Ann Therese Lotherington (Prodekan for forskning HSL, tidligere leder ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning)
 • Hilde S. Blix (Leder av BALANSE-prosjekt “Kjønn og skjønn” ved Det kunstfaglige fakultet ved UiT 2015-2018)
 • Gry Brandser (ekstern)
 • Sigfrid Kjeldaas (Prosjektkoordinator Prestisje-prosjektet, sekretær i styringsgruppen)

 

Møt menneskene bak prosjektet

 

 

Hilde Synnøve Blix er dosent (ph.d.) i hørelære og musikkpedagogikk og ansatt på Musikkonservatoriet ved UiT – Norges arktiske universitet. Hun ledet BALANSE prosjektet «Kjønn og skjønn» (NFR 2015-2018) ved Det kunstfaglige fakultet ved UiT og utviklet i denne sammenheng «Framsnakk som likestillingstiltak». Hilde har holdt flere populærvitenskapelige foredrag om likestilling og kjønn i musikkfeltet og er spesielt engasjert i likestillingsarbeid i akademia og kunstfeltet. Hun er medlem i «Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif)» nedsatt av Kunnskapsdepartementet 2018–2021. I 2017 mottok hun UiTs likestillingspris.

 

Gry Brandser

– kommer snart –

 

 

Kjersti Fjørtoft er professor i filosofi ved institutt for filosofi. Hennes forskningsinteresser omfatter (1) feministisk filosofi, herunder teorier om kjønnsrettferdighet og (2) politiske filosofi, herunder rettferdighetsteori, demokratiteori og teorier om demokratisk medborgerskap. Kjersti har tidligere vært medlem av Nasjonalforskningsetisk komite for humaniora og samfunnsfag og regional forskningsetisk komite for medisin og helsefag. I Prestisje-prosjektet skal hun har spesielt ansvar for arbeidspakke IV.

 

 

Jesper Fundberg är fil dr i etnologi och lektor vid Malmö universitet. Han har framförallt arbetat med kritisk maskulinitetsforskning och fokuserat på hur mäns överordning tar sig uttryck i olika kontexter; i idrott, i akademin och i näringslivets ledningsgrupper. Fundberg har varit senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten och under många år arbetat som konsult i frågor som rör kön och makt, främst i riktade insatser mot män. För närvarande arbetar han med att integrera kön och makt polisutbildning vid Malmö universitet och i den svenska Polismyndighetens chefsutbildningar.

 

 

Sigfrid Kjeldaas er forsker ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning, og koordinator for Prestisje-prosjektet. Hun har tidligere jobbet med studieadministrasjon og internasjonalisering ved UiT, og har ledet universitetets opprykksprosjekt «Karriereutvikling av kvinner til toppstillinger 2016-2018». Sigfrid har en faglig bakgrunn i litteraturvitenskap, kulturelle studier og naturvitenskapelige fag med fokus på økologi. Hennes forskningsinteresser inkluderer økokritikk, kulturelle framstillinger av Arktis og feministisk teori.

 

 

 

Katrin Losleben

– Kommer snart –

 

 

Ann Therese Lotherington er professor ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning og prodekan forskning ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. I sin forskning undersøker hun potensialer for likeverdig medborgerskap basert på forskjellighet i alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet og etnisitet. Ann Therese leder Artful Dementia Lab ved UiT som utforsker spesielt skaping og gjenskaping av medborgerskap gjennom kreative prosesser og kunstnerisk arbeid som involverer personer som lever med en demenssykdom, helsepersonell, kunstnere og forskere.

 

 

Lilli Mittner er postdoc ved UiT’s Senter for kvinne- og kjønnsforskning og har ansvar for workshop-basert arbeid om lokale utfordringer med kjønnsbalanse i Prestisje-prosjektet. Hun har tidligere vært prosjektkoordinator i BALANSE prosjektet «Kjønn og skjønn» (NFR 2015-2018) ved Det kunstfaglige fakultet ved UiT. Lilli arbeider i alle sine prosjekter interdisiplinært med fokus på hvordan humaniora kan bidra til å møte større samfunnsutfordringer knyttet til kjønn, alder og etnisitet. Hun er spesielt interessert i utforskning av co-kreative prosesser og relasjonell estetikk, samhandling. Lilli har sin faglig bakgrunn i musikkvitenskap og media- og kommunikasjon.

 

 

Malin Rönnblom er professor i statsvitenskap ved Karlstads universitet, lektor i kjønnsvitenskap ved Umeå universitet og professor II ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiT Norges arktiske universitet. Ut fra et kritisk perspektiv på politikk har hun i sin forskning studert forskjellige politiske områder som likestillings- og distriktspolitikk. Hennes forskningsinteresser omfatter også nye former for politisk styring, urbane og rurale studier, samt feministisk politisk teori og metodologi. I Prestisje-prosjektet skal hun lede sammen med Jesper Fundberg en dialogrekke med forskningsledere ved UiT om forskning, kvalitet og kjønnsbalanse.

 

 

Kenneth Ruud er prorektor for forskning og innovasjon ved UiT Norges arktiske universitet, leder av likestillings- og mangfoldsutvalget ved UiT siden 2013 og leder av UiT’s BALANSE prosjektet «Prestisje. Kjønnsbalanse i forskningsledelse ved UiT Norges arktiske universitet.» Kenneth er professor i teoretisk kjemi og har betydelig forskningsadministrativ erfaring, både på nasjonalt, nordisk og europeisk nivå. Han er spesielt engasjert i likestillingsarbeid i akademia og har blant annet gitt flere motivasjonsforedrag både nasjonalt og internasjonalt om arbeidet ved UiT for økt kjønnsbalanse.

 

 

Hege Skogvang er rådgiver ved Seksjon for rekruttering og sekretær for likestillings- og mangfoldsutvalget ved UiT. Hun har mastergrad i  kunsthistorie med et tverrfaglig bakgrunn i sosial antropologi og psykologi. Hun er en viktig ressurs i prosjektet på grunn av en lang erfaring fra personal- og organisasjonsfeltet og er særlig interessert i rekruttering og karriereutvikling.

 

 

 

Deatra Walsh

– Kommer snart –

 

 

Comments are closed.