TREC disputas 28. november

Kristine BlixTREC stipendiat Kristine Blix disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskapelige fag 28. november med avhandlingen Cancer-related venous thromboembolism. Epidemiology and risk factors.

Studien tar utgangspunkt i den fjerde Tromsøundersøkelsen, samt to andre skandinaviske befolkningsstudier. Informasjon om de vel 27 000 deltakerne i Tromsø IV ble innhentet ved klinisk undersøkelse, spørreskjemaer og blodprøver, og kreftdiagnoser ble registrert ved kobling til Kreftregisteret.

Blix og hennes kolleger fant at VTE forekom hos 3-5 % av kreftpasientene gjennom studietiden. Kreft kunne forklare hele 20-25 % av VTE-tilfellene i befolkningen, og andelen var høyest blant middelaldrende der nærmere 30 % av tilfellene var forklart av kreft. De som utviklet kreft hadde fem ganger høyere risiko for VTE. Risikoen var høyest i de første 6 månedene etter diagnosen og falt deretter.

Enkelte krefttyper som bukspyttkjertelkreft, lungekreft og hjernesvulster var assosiert med høyest risiko, men alle krefttyper var forbundet med høy risiko i den første tiden etter diagnosen. Høy alder, som vanligvis er en sterk disponerende faktor for VTE, var bare svakt assosiert med VTE i året etter en kreftdiagnose.

Konsentrasjonen av hvite blodceller og blodplater i blodet målt før kreftutvikling påvirket VTE-risikoen hos de som utviklet kreft, og begge parameterne ga en dobling i risiko når 80-persentilen ble sammenliknet med 40-persentilen. Resultatene tyder på at basalnivået at hvite blodceller og blodplater bidrar til utvikling av blodpropp hos kreftpasienter.

Veiledere
Hovedveileder professor John-Bjarne Hansen, IKM
Biveileder førsteamanuensis Sigrid Brækkan, IKM 

Bedømmelseskomite

Professor Sabine Eichinger, Univ. Klinik für Innere Medizin I, Medizinische Universität Wien, Østerrike, 1. opponent.

Associate professor Jeanet W. Blom, Department of public health and primary care, Leiden University Medical Center, Nederland, 2. opponent.

Professor Trond Flægstad, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet, leder av komité.

Disputasleder
Førsteamanuensis Stig Norderval, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.

Disputasen finner sted i Store auditorium, MH-bygget 28.11.14 kl. 12.15-15:00

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes den 28.11.14 kl. 10.15, samme sted: Management of venous thrombosis in cancer patients“.

1 person likes this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *