Prosjekt fleksibel utdanning LN2: På leting etter det nye Ergonett

LN2 prosjektet startet i 2013 hvor vi søkte og fikk tildelt 500 000,- fra UIT’s satsing på fleksibel læring, samt 150 000,- fra eget institutt for å redde innholdet i to digitale læringsplattformer. Prosjektgruppe med engasjerte, kompetente fagfolk fra IT avdelingen, RESULT, HelPed og studieledere fra fysio- og ergoterapeututdanningene bisto med å utvikle en ny digital læringsplattform som kunne redde innholdet fra Ergo- og Fysionett. Det er i perioden 2013-2017 gjennomført en rekke pedagogisk utviklingsarbeid som er sammenstilt i denne rapport: Prosjekt fleksibel utdanning LN2.

Prosjektrapporten redegjør for arbeid spesielt knyttet til Ergonett med aktivitetsplan og funksjonsbehov og som jeg har utarbeidet, samt funksjonsbeskrivelse med forslag til arkitektur- og teknologivalg jeg har skrevet i samarbeid med IT personale. Dokumenter som ble utviklet som beslutningsgrunnlag til prosjektet. Flere ulike teknologiske løsninger er utprøvd der hovedfokus har vært å redde og videreutvikle læringsmaterialet fra Ergonett ved å bruke digitale plattformer og verktøy som er implementert ved UiT.

Fokus har også vært å styrke pedagogisk IT kompetanse hos lærere, klinikere og studenters pedagogiske gjennom kurs og anvendelse av digitale verktøy som mediasite, adobe connect, fronterdesign,  sharepoint mm. Nytt og gammelt læringsmaterialet fra Ergonett er implementert i ulike emner i ny fagplan fra 2012. Det er også laget nytt design for hvert emne.

Videofilmer fra ergoterapeutisk praksis kan fremme refleksjon og praktisk kunnskap hos studentene, men dette fordrer at lærerne integrerer læringsmaterialet i en pedagogisk ramme. De kan anvendes på ulik vis, både som forberedelse, gjennomføring og repetering av undervisning. Bruk av digitale læringsressurser i anatomi og fysiologi undervisningen er publisert i boka Ergoterapi -mangfold og muligheter med kapittel «Nytt på nett – anatomi for ergoterapeutstudenter av Nilsen og Nilsskog (2015), lærere som har vært særlig engasjert i fleksibel læring og digitalisering.

Gjennom prosjektet har jeg overført nærmere 30 videoer -hver med en rekke videoklipp og tekstanalyse fra Ergonet til streamertenesten Mediasite. Her eksemplifisert gjennom intervju med Olivia en eldre kvinne som belyser betydningen av å være i jobb og leve et aktivt liv etter ordinær pensjonisttilværelse. Jeg har sammen fysioterapeut- og medisinutdanningen deltatt i et prosjekt på det helsevitenskaplige fakultet i å utforske om programvaren Equella var egnet bla annet for å utvikle et digitalt, interaktivt læringsbibliotek. Sentrale ergoterapifaglige begrep ble kategorisert og knyttet til ulike emner ved studiet til bruk ved tagging. Vi utviklet og prøvde ut nytt læringsmateriale. Vi konkluderer med at Equella var godt egnet for publisering av digitale læringsressurser, men kostnadene var for høye. Den hadde også et omfattende detaljert registreringsarbeid som ingen faglærerne ville prioritere tid til. Viser forøvrig til Jentoft_Sluttrapport fleksibel utdanning LN2 til oppdragsgiver Result

Utvikling av etiske retningslinjer for innhenting av informert samtykke, oppbevaring og distribusjon av videomateriale har vært en viktig del av LN2 prosjektet. Kun studenter og lærere ved fysio/ergo har hatt tilgang til videoene. I 2017 søkte det helsevitenskapelige fakultetet datatilsynet om konsesjon for behandling av personopplysninger og konsesjon for sikker håndtering av sensitiv video – teknisk løsning for medisin, fysioterapi, ergoterapi, ernæring, odontologi og psykologi. Datatilsynet gav konsesjon for pasientopptak ut 2019. det ble utarbeidet samtykkeskjema for  arbeidskrav, eksamen og gruppeundervisning og sletterutiner for videoopptak ved Helsefakultetet .

Det ble i denne omgang ikke søkt om konsesjon til oppbevaring for kliniske undervisningsfilmer som skulle oppbevares mer enn 6 måneder for var relevant for Ergonett og Fysionett / LN2. Dette fordi det ble betraktet som vanskelig å få konsesjon for og at det var fare for at det kunne påvirke øvrig søknad negativt. Det ble konkludert med at undervisningsvideo fikk bli en ny søknad til datatilsynet i etterkant. Flere videoer i mediasite ble slettet som følge av dette da det ble skapt en usikkerhet om dette var lovlig til tross for at de etiske retningslinjer om samtykke og trygg oppbevaring var fulgt. Det er behov for å klargjøre personvern og datatilsynets regler på dette området ved UiT.

LN2 prosjektet, som startet i 2013, leter fortsatt etter de siste brikkene i puslespillet, et digitalt, fagspesifikt læringsbibliotek og et torg der man interaktivt, i samspill med medstudenter og lærere, kan jobbe med digitale læringsressurser. Fronter som så langt har vært brukt har store ulemper i så måte. Neste utprøving retter seg nå mot implementering av Canvas som er et nytt LMS Canvas (2018-19) hvor vi ønsker å fullføre det vi ikke kom i mål med gjennom dette prosjektet. Det er en målsetting å bygge opp et digitalt bibliotek i Canvas eller en annen egnet sky-plattform for virtuell læring. Dette kan ikke la seg utprøve før ergo og fysio har utviklet og implementert alle emner i Canvas, noe som vil skje ila 2018/19. Hensikten er å bygge et bibliotek med gode digitale læringsressurser som kan anvendes i de ulike emner og samtidig gi studentene mulighet til å utvikle og analysere egne video.

I 2020 skal alle helse- og sosialfag utdanninger implementere ny faglan basert på nye forskrift og nasjonale retningslinjer (RETHOS prosjektet) og det er naturlig at det digitale bibliotek bygges i samsvar med denne. Implementering av Canvas gir også mulighet til å deling av videoressurser og pedagogiske opplegg utenfor UiT.

 

01.03.19 Rita Jentoft, prosjektleder

Comments are closed.