PRPP -Ergoterapeutisk kartlegging av kognitiv funksjon

Perceive, Recall, Plan and Perform_nivå1_2018
Occupational performance model, OPM-Australia. I senre tid er politikk og økonomi dimensjoner lagt til context.

 

PRPP -Ergoterapeutisk kartlegging av kognitiv funksjon

Velkommen til undervisningsopplegg der dere gjennom uke 8 i fjerde semester skal få kjennskap til ergoterapeutisk kartleggingsmetoden PRPP (Perceive, Recall, Plan and Perform) med intervensjon. PRPP er en klientsentrert og virksomhetsfokusert observasjonsmetode basert på ergoterapeutiske vurderingskriterier. Fokus rettes mot kognitive funksjoner og hvordan disse påvirker personens evne til mestre hverdagslivets aktiviteter. Det teoretiske fundament i PRPP er utviklet på basis av teori om utførelse av hverdagslivets oppgaver og presentert gjennom OPM-Australia.

PRPP baserer seg på observasjon av personer i aktiviteter med påfølgende vurderingen og intervensjon knyttet til hvordan kognitive utfordringer påvirker aktivitetsutførelsen. Dette er kompetanse som det forventes at ergoterapeuter innehar og kan bistå mennesker med helseutfordringer gjennom hele livsløpet. Dypere kunnskap og ferdigheter knyttet til PRPP kartleggingsmetode (5 dager) og intervensjon (3 dager) fås gjennom kurs arrangert av Chapparo og Ranka, se hjemmeside www.occupationalperformance.com

Læringsutbyttebeskrivelser (LUBer)

Det er flere overordnede LUBer som kan nyttes til PRPP undervisningen jmf Emneveiledning erg 2030 vår 2019:
1.Gjennomfører kartlegging av kroppsfunksjoner (motoriske, kognitive, sosiale og interaksjonelle funksjoner) aktivitetsutførelse og deltakelse hos eldre.
2.Gjennomfører vurdering av aktivitetsfunksjon på grunnlag av kartlegging og relevant teori fra ergoterapi, medisinske fag og andre støttefag.
3.Gjør rede for og gjennomfører ulike ergoterapeutiske metoder for behandling, rehabilitering og kompensering.
4.Dokumenterer hvordan en ergoterapeutisk arbeidsprosess kan anvendes i utførelse av ergoterapi til eldre.

Disse LUBene er overordnet også tilknyttet annen undervisning i emnet. Intendert læringsutbytte tilknyttet PRPP kartleggingsmetode er at studenten:
1.gjennomfører kartlegging av kognitiv kroppsfunksjon og ser dette i sammenheng med aktivitet og deltakelse.
2.gjennomfører vurdering av hvordan spesifikke kognitive utfordringer påvirker personens deltakelse i hverdagslivets aktiviteter.
3.har kjennskap til sentale begrep knyttet til PRPP kartlegging og intervensjon.
4.gjør rede for hvordan du kan bistå klienten i å rette oppmerksomhet, trene og evt kompensere for spesifikke kognitive helseutfordringer.
5.har kjennskap til utforming av kvantitativ og muntlig PRPP dokumentere.

Plan for undervisningsbolken

Dette er en digital presentasjon av undervisningsopplegget som viser forventet læringsutbytte, linker læringsressurser, belyser hvordan undervisningen er lagt opp, beskriver hvordan dere kan jobbe med læringsmaterialet. Dette er en metode som fordrer ekstra øving utover denne undervisningsbolken, en metode som tydeliggjør etterspurt ergoterapeutisk kompetanse, som gir nyttig og nødvendig informasjon for mange klientgrupper og samarbeidspartnere. I fortsettelsen er det smart å prøve ut metoden gjennom arbeid med case i basisgruppen, og i praksis til våren.

Det forventes at dere jobber med PRPP utenom timeplanfestet undervisning!

Før første undervisning onsdag 12.02 må dere lese artikkel om PRPP_Ergoterapeuten_2006_06! Det er viktig å ha kjennskap til metoden FØR vi starter ferdighetstreningen, slik at vi kan rette fokus på å oppøver ferdigheter.

Innledningsvis gis en kort teoretisk introduksjon til det teoretiske kunnskapsgrunnlag som ligger til grunn for PRPP, der vi også ser metoden i sammenheng med andre områder som dere ser i modellen øverst av OPM -Australia. Videre retter med fokus på første del av kartleggingen Perceive, Recall, Plan and Perform_nivå1 som omhandler oppgaveanalyse. Her skal dere først analysere aktiviteten i ulike trinn og vurdere disse innen fire områder; nøyaktighet, repetisjon, gjentakelser og tidsbruk. Videoer av utvalgte brukere som utfører ulike aktiviteter i Ergonett i mediasite anvendes for å oppøve ferdigheter i kartlegging. I mediasite vil dere finne flere videofilmer som belyser kognitiv svikt og ergoterapeutisk kartlegging og intervensjon på området.

Det er utarbeidet en norsk versjon av kartleggingsskjema PRPP nivå2 vurderingsark rev2016. Disse vil dere få utdelt i papirformat i undervisningen til øving under kartleggingen. Skjema er kun til internt bruk i undervisningssammenheng og skal ikke spres. PRPP kan også benyttes som intervjuv.

På slutten av onsdagen skal vi gjennomgå deskriptorene i Perceive, Recall, Plan and Perform_nivå2 som spesifikt omhandler kartlegging av kognitive funksjoner tilknyttet Perceive/oppmerksomhet, Recall/gjenkalling av kunnskap, Plan/planlegging og Perform/utførelse. Disse begrepene må dere studere nøye og anvende gjennom kartlegging med bruk av video onsdag og torsdag. Det anbefales også å lese OPM-Astralia i Curtin PRPP i Curtin som belyser begreper og teorigrunnlaget for virksomhetsbasert kartlegging og PRPP. På fredag vil vi gå gjennom og drøfte analysene dere har gjort basert på PRPP nivå 2.   Fredag vil Vegard Horne delta og anvende erfaringer fra PRPP gjennom hverdagsrehabilitering og belyse prinsipper for PRPP Intervensjon samt rapportskriving.

Send gjerne spørsmål på mail til: vegrum@hotmail.com og rita.jentoft@uit.no som dere ønsker belyst i fredagens undervisning.

 

Ekstra læringsressurser / artikler om PRPP

Dette er supplement om dere ønsker å fordype dere i underveis.

Chapparo, C., Ranka, J., & Nott, M. (2017).  The perceive, recall, plan & perform (PRPP) system of task analysis and intervention.  In M. Curtin, M. Egan, and J. Adams (Eds.).  Occupational therapy for people experiences illness, injury or impairment (7th ed., 243-257).  Edinburgh:  Elsevier.

Her er en artikkel som viser PRPP anvendt inne psykiatri Aubin_et_al-2009-Australian_Occupational_Therapy_Journal

Her er en artikkel som belyser PRPP intervensjon Effective occupational therapy intervention with adults demonstrating agitation during post traumatic amnesia

Her er en artikkel om PRPP_reliability ved kartleggingsmetoden fra 2009 og en nyere fra 2017

Hilsen Rita Jentoft og Vegard Horne

Comments are closed.