Risiko for tilbakefall ved tidsbegrenset behandling av blodpropp

patient and doctorAv Anders Vik, førsteamanuensis TREC

Pasienter som får tilbakefall av venøs trombose (blodpropp) blir vanligvis anbefalt langvarig blodfortynnende behandling (antikoagulasjonsbehandling).  Risikoen for tilbakefall avtar med tiden, mens risiko for blødningskomplikasjoner vedvarer under behandlingen.

I en nylig publisert registerstudie fra Nederland har pasienter som har hatt en andregangs episode av symptomatisk venøs trombose minst ett år etter avsluttet behandling for første episode blitt vurdert for tidsbegrenset antikoagulasjonsbehandling. Resultatene indikerer at de fleste pasientene vil være tjent med langvarig antikoagulasjonsbehandling etter en andre episode med venøs trombose.  

Totalt ble 131 pasienter inkludert.  Syttisju av pasientene fikk behandling i inntil 12 mnd. Forekomsten (insidensen) av venøs trombose etter tidsbegrenset behandling for andregangs episode var 9.4 per 100 pasientår.  Kumulativ insidens av en tredjegangs venøs trombose var hhv 25% og  33% etter 3 og 5 år.  For pasienter behandlet langvarig (n=54) var insidensen av venøs trombose under pågående antikoagulasjonsbehandling 1.2/100 pasientår.  Insidensen av alvorlig blødning var 2.4/100 pasientår i denne gruppa.

Subgruppeanalyse av pasientene med tidsbegrenset behandling viste økt risiko for en tredje episode blant pasientene som hadde en uprovosert andregangshendelse i forhold til pasienter med provosert venøs trombose.  Insidens av tredje episode hos pasienter med uprovosert andre episode var 12/100 pasientår, mens ved provosert andre episode var insidensen 5.6/100 pasientår.   En styrke ved studien er komplett dataregistrering i forhold til tilbakefall og blødningskomplikasjoner.   En svakhet er at pasientene ikke ble tilfeldig fordelt (randomisert) til de to ulike behandlingsregimene.

Forfatterne av studien argumenterer med at de fleste pasientene vil være tjent med langvarig antikoagulasjonsbehandling etter en andre episode med venøs trombose. Introduksjon av nye blodfortynnende legemidler med redusert risiko for blødningskomplikasjoner vil kunne redusere risikoen ytterliggere i forhold til nytteverdi.

Referanse: Tom van der Hulle et. al Recurrence risk after limited duration of anticoagulant treatment for late second venous thromboembolism. Haematologica February 2015 100: 188-193;

Be the first to like.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *