Bør man gi brobehandling ved operasjon av pasienter på blodfortynnende behandling?

Av Håkon Sandbukt Johnsen, forskerlinjestudent I TREC

Nytten av brobehandling, såkalt «bridging» (se faktaboks), når pasienter på blodfortynnende behandling må opereres har lenge vært omdiskutert og usikker. En nylig publisert studie konkluderer med at den tradisjonelle brobehandlingen ikke reduserer forekomsten av blodpropp men, gir økt risiko for blødning. Samlet sett gir derfor brobehandling ingen gevinst hos disse pasientene.

Det er i utgangspunktet problematisk for en pasient på blodfortynnende medisin i det øyeblikket vedkommende må under kniven. Et dilemma oppstår mellom blødningsrisiko og risiko for blodpropp.

I følge Bilde2forfatterne havner årlig en av seks pasienter med hjerteflimmer (atrieflimmer) som bruker det blodfortynnende legemidlet warfarin i denne situasjonen. Hvordan kan man forhindre at pasienten blør på operasjonsbordet samtidig som man beskytter mot blodpropp som kan føre til hjerneslag? Tidligere tenkte man at brobehandling, det vil si midlertidig behandling med heparin (et annet blodfortynnende legemiddel) i stedet for warfarin like før og under det kirurgiske inngrepet, ga et mer ideelt forhold mellom de to onder. Nyere studier, denne inkludert, indikerer derimot at brobehandling ikke gir noen gevinst. Som forfatterne også hadde mistanke om, økte blødningsfaren hos de som fikk brobehandling. Dette gjaldt både små og store blødninger.

Studien er en dobbel blindet randomisert placebo kontrollert studie, der 1884 pasienter med atrieflimmer som trengte operasjon, ble randomisert til enten heparin(dalteparin) eller placebo(saltvann). Fra tre til en dager før, og innen 24 timer etter operasjonen, fikk pasientene sprøyter med studiemedikamentet injisert to ganger daglig. Deretter observerte man i en måned hvordan det gikk med de to gruppene med tanke på blodpropp (hovedsakelig hjerneslag) og blødninger. Resultatene viste en lav forekomst av blodpropp i de to gruppene; henholdsvis 0.4% i placebogruppen og 0.3% i heparingruppen. Forekomsten av alvorlige blødninger var 1.3% i placebogruppen og 3.2% i heparingruppen.

Studien konkluderer med at placebo ikke er dårligere behandling sammenlignet med brobehandling for å forhindre utviklingen av blodpropp i forbindelse med operasjon. Den økte blødningsrisikoen forbundet med behandlingen kan bidra til at man slutter med brobehandling.

Douketis JD, Spyropoulos AC, Kaatz S, Becker RC, Caprini JA, Dunn AS, et al. Perioperative Bridging Anticoagulation in Patients with Atrial Fibrillation. N Engl J Med. 2015;373(9):823-33.

 

Be the first to like.