Kan man forutsi hvem som får indre blødninger etter en venøs blodpropp?

Av Kristian Hindberg
Forsker i TREC

I en stor internasjonal studie ble effekten av det «blodfortynnende» legemiddelet edoxaban testet ut som forebyggende behandling mot tilbakevendende venøs blodpropp. Studien ønsket også å identifisere risikofaktorer knyttet til økt risiko for indre blødninger ved bruk av edoxaban.

Lenge har standard forebyggende behandling mot blodpropp involvert Marevan (warfarin). De senere år har alternativer med en annen virkningsmekanisme blitt tilgjengelig, deriblant edoxaban. Alle blodproppforebyggende medikamenter øker risikoen for indre blødninger. Dette gjelder også de nye alternativene, men de gir en lavere blødningsrisiko enn de tradisjonelle warfarin-baserte legemidlene. Etter en blodpropp gis det normalt forebyggende medisin i tre måneder, og etter dette må pasient og lege sammen avgjøre om behandlingen skal fortsette. Dilemmaet er altså at man må veie sannsynligheten for å få en ny blodpropp opp mot sannsynligheten for å få indre blødninger.

Utfra informasjon om pasientene og deres sykehistorie, identifiserte forskerne at følgende faktorer var knyttet til økt risiko for indre blødninger ved bruk av edoxaban:

  • Å være kvinne
  • Lave hemoglobinnivåer
  • Høyt blodtrykk (før og/eller nå)
  • Bruk av platehemmere (som er annen måte å forebygge mot blodpropp på)

En prediksjonsmetode for å forutsi risiko for indre blødninger ble utviklet basert på disse faktorene, og nøyaktigheten til metoden ble evaluert i den samme pasientgruppen. En slik evalueringsmetode vil alltid gi et for optimistisk inntrykk av hvor nøyaktig den er. Når man tar hensyn til dette og andre momenter ved studien, er det tvilsomt at denne prediksjonsmetoden er effektiv i behandlingen av pasienter. Om man ser på lignende metoder utviklet for lignede medikamenter, så ser man at disse finner at helt andre risikofaktorer er viktige enn de som er funnet i denne studien. Nytten ved å ha presise metoder for å oppdage pasienter med økt blødningsrisiko ved bruk av ulike blodproppforebyggende medisiner er åpenbar. Samtidig er det klart at veldig mye forskning gjenstår før man er i mål, og vi i TREC jobber også aktivt med akkurat dette!

Referanse: Di Nisio M, Raskob G, Büller HR, Grosso MA, Zhang G, Winters SM, Cohen A. Prediction of major and clinically relevant bleeding in patients with VTE treated with edoxaban or vitamin K antagonists. Thrombosis and Haemostasis (2017). 

Be the first to like.