Samarbeid med foreldre i videregående opplæring

Phd-prosjekt 2016-2020

Et godt samarbeid med foreldre er av betydning for elevers trivsel og mestring i skolen, og skolen er ansvarlig for å legge til rette for et systematisk samarbeidet med foreldre. Forskningsprosjektet setter fokus på videregående opplæring, og utforsker samarbeidsrelasjoner og grensedragninger i relasjonen mellom foreldre, lærere og elever og belyser hvordan samarbeidet bidrar til å styrke elevens autonomi.

Prosjektet vil gjennom dialog med elever, foreldre, lærere og andre involverte i skolen utforske hvordan samarbeid med foreldre fungerer i videregående opplæring i. Prosjektet involverer også studenter på lektorutdanningen trinn 8-13 ved UiT.

Samarbeidspartnere
Universitetsskoleprosjektet trinn 8-13 (UiT Norges arktiske universitet)
ProTed Senter for fremragende lærerutdanning
Lektorutdanningen trinn 8-13 (UiT Norges arktiske universitet)
Universitetsskolen Breivang og andre videregående skoler i Norge

Prosjektleder
Stipendiat Gørill Warvik Vedeler
Mobil 90070226
Epost: gorill.vedeler@uit.no

Hovedveileder
Professor Astrid Strandbu (UiT Norges arktiske universitet)

Biveileder
Professor Elaine Munthe (Universitetet i Stavanger)