Informasjon om forskningsgruppen

Stein Rokkan

Stein Rokkan

Stein Rokkan gruppen har tatt navn som en hyllest til landsdelens største og mest fremtredende samfunnsviter gjennom tidene. Stein Rokkan jobbet aldri ved Universitetet i Tromsø, det ville vært umulig fordi UiT knapt var etablert da Rokkan hadde sitt virke. Imidlertid, Rokkan var født i Vågan i Lofoten og vokste opp i Narvik, der faren var lærer og, i en periode, også redaktør for avisen Fremover. Rokkan var, og er fremdeles, en foregangsfigur for nordnorske akademikere og er i dag landets mest siterte og kjente samfunnsviter på den internasjonale arenaen.

Den faglige produksjonen til Rokkan står fremdeles stødig i dag, og begreper som «sentrum-periferi», «valgkanalen», «den korporative kanal» og uttrykket «stemmer teller, men ressurser avgjør» stammer alle fra Rokkans teorier. Et fremtredende trekk ved Rokkans teorier er at han ga dem historisk dybde. Han argumenterte for at aktuelle politiske skillelinjer må forstås på bakgrunn av historiske konflikter og skillelinjer som har blitt støpt inn i det politiske systemet. Videre demonstrerte han at stater har utviklet seg gjennom historiske faser hvor territoriell og kulturell kontroll har stått sentralt og at de skillelinjene som dette har skapt kommer til overflaten som konflikter, blant annet mellom sentrum/periferi og by/land. Som forsker på 1970-tyllet hadde Rokkan sterk tro på at kvantitative data og analyser i sterk grad kunne bidra til å drive samfunnsforskningen fremover i tillegg til detaljert substansiell kunnskap om forskjellige samfunn. I denne forbindelse etablerte han Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD) i Bergen, hvor han var direktør frem til sin død i 1979.

Denne forskningsgruppen er etablert i samme forskningsteoretiske ånd som Rokkan sto for, nemlig at samfunnsvitenskapelige forklaringer må ta hensyn til utvikling over tid, nivåer og rom, og at samfunnsutviklingen ofte skapes i spenningen mellom motsatser. Forskningen i gruppen er derfor rettet mot etablering og drift av databaser som gjør det mulig å gjennomføre kvantitative samfunnsanalyser med longitudinelle data som også tar høyde for nivåer og geografiske/romlige dimensjoner. Samtidig som forskningsgruppen har et tungt fokus rettet mot utnytting av kvantitative data til forskningsformål, er ideen bak gruppen også å være en utdanningsgruppe hvor studenter, på alle nivåer fra bachelor til doktorgrad, kan få opplæring og støtte til å gjennomføre statistiske analyser med de data som gruppen til enhver tid har tilgjengelig.

Stein Rokkan hadde sitt virke som forsker mens Universitetet i Tromsø var i støpeskjeen på 1970-tallet. Vi mener likevel at det er i Rokkans ånd at forskningen ved UiT kommer til nytte for hans egen hjemstedsregion, Nord-Norge, eller den «klassepolariserte utkant», som han også kalte landsdelen. Derfor vil gruppen bidra til at kvantitative data og analyser, som fremmer kunnskapsdannelsen om vår egen region, vil bli gjort tilgjengelig for regionen selv. Formålet er selvsagt at forskningen ved UiT skal bidra til å styrke vår egen region ved å øke kunnskapen om oss selv.

Forskningsgruppen ledes av samfunnsviterne professor Geir R. Karlsen (leder), førsteamanuensis og instituttleder ISS, Marcus Buck og professor II, Tor Midtbø. Forskningsgruppen er også tilknyttet ansatte ved institutt for matematikk og statistikk (IMS-NT-Fak) og institutt for samfunnsmedisin (ISM-Med-Fak). Forskningsgruppen hadde ikke klart seg uten et tett samarbeid med supercomputermiljøet ved UiT. Databaser lagres og analyseres på UiTs egen supercomputer, Stallo, og IT-avdelingen gir uvurderlig bistand til driften av forskningsgruppens infrastruktur.

Comments are closed.