Valg av legemiddel for forebygging av blodpropp hos kritisk syke pasienter

Av Ina Rye-Holmboe, PhD TREC

medisinI en studie presentert i tidsskriftet JAMA har kanadiske og australske forskere sammenliknet blodproppforebyggende effekt hos to antikoagulerende legemidler.

Venøs trombose er hyppig forekommende hos kritisk syke pasienter som kan ha alvorlige komplikasjoner som inkluderer død. Det kan forebygges med medikamenter som hemmer blodets leveringssystem (antikoagulerende legemidler). Slik behandling gis rutinemessig til innlagte pasienter som vurderes å ha en høy risiko for blodpropp.

Ufraksjonert heparin og lavmolekylære hepariner er kortidsvirkende antikoagulerende legemidler som kan brukes til forebygging av blodpropp.

Gjennom PROTECT-studien ønsket forskerne å sammenlikne den blodproppforebyggende effekten av dalteparin, et lavmolekylært heparin, med ufraksjonert heparin hos pasienter innlagt på intensivavdeling. Studien ble gjennomført på 67 intensivavdelinger i seks land, og pasientene som deltok ble randomisert til enten å få dalteparin eller ufraksjonert heparin.

Resultat fra studien ble publisert i 2011 og viste ingen forskjell i antall større blødninger eller blodpropp i leggen i de to behandlingsgruppene.  Det var imidlertid flere tilfeller av blodpropp i lungene og flere tilfeller av heparinindusert blodplatemangel i gruppen som fikk ufraksjonert heparin.

I Europa brukes som hovedregel lavmolekylære hepariner, slik som dalteparin, til forebygging og behandling av blodpropp.  Retningslinjene for behandling i USA og i Storbritannia vurderer dem som likeverdige alternativer. Tradisjonelt har lavmolekylære hepariner vært dyrere enn ufraksjonert heparin, og i Nord-Amerika er prisen en av de hyppigste årsakene til at man velger ufraksjonert heparin framfor lavmolekylære hepariner.

Nylig undersøkte kanadiske forskere kost-nytteverdien ved bruk av dalteparin sammenliknet med ufraksjonert heparin basert på resultatene fra PROTECT-studien.

Kostnaden på ufraksjonert heparin var estimert til 3 amerikanske dollar daglig sammenliknet med 8 amerikanske dollar daglig for dalteparin. Likevel viste det seg at den totale kostnaden forbundet med innleggelsen i de fleste tilfeller var høyere i gruppen som fikk ufraksjonert heparin som blodproppforebygging.  Forskerne forklarer dette med økte utgifter til diagnostiske tester, diagnostisering og behandling av komplikasjoner som oftere oppstod i gruppen som fikk ufraksjonert heparin.

Forskerne konkluderte med at forebyggende behandling med dalteparin hos kritisk syke pasienter er mer effektivt og hadde en lik, eller lavere kostnad enn ufraksjonert heparin.

Referanse: Fowler RA, Mittmann N, Geerts W, et al. Cost-effectiveness of Dalteparin vs Unfractionated Heparin for the Prevention of Venous Thromboembolism in Critically Ill Patients. JAMA. Published online November 01, 2014. doi:10.1001/jama.2014.15101

 

Be the first to like.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *